TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất tài chính doanh nghiệp" cug cấp cho người học các kiến thức: Công ty cổ phần là gì, vai trò của nhà quản trị tài chính, nhà quản trị tài chính, sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, thị trường tài chính. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Kinh tế Chương 1 BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Các nhà quản trị tài chính của một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với 3 câu hỏi quan trọng, đó là: Trong rất nhiều các cơ hội đầu tư thì doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn cơ hội đầu tư nào? Doanh nghiệp nên dùng những nguồn tài trợ nào để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư đã được hoạch định đó? Doanh nghiệp nên thực hiện chính sách cổ tức như thế nào? 2 BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc chi tiêu tiền . Câu hỏi thứ hai liên quan đến việc tìm cách làm gia tăng tiền hay làm gia tăng giá trị doanh nghiệp. Câu hỏi thứ ba liên quan đến sự kết hợp quyết định 1 và 2 3 1 CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ ? Công ty cổ phần nội bộ (The private corporation). Thường là một công ty cổ phần mới được thành lập và các cổ phiếu của nó chỉ được nắm giữ bởi một nhóm nhỏ các nhà đầu tư. Các cổ phiếu của công ty cổ phần nội bộ không được mua bán giao dịch rộng rãi trong công chúng. 4 CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ ? Công ty cổ phần đại chúng ( The public corporation). Là khi công ty cổ phần nội bộ bắt đầu tăng trưởng và những cổ phiếu của nó được giao dịch mua bán rộng rãi trên thị trường. Hầu hết các công ty nổi tiếng trên thế giới và các công ty lớn đều là những công ty cổ phần đại chúng. 5 CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ ? Công ty cổ phần có khả năng thu hút rất nhiều các nhà đầu tư. Cổ đông là những người đang nắm quyền sở hữu CTCP nhưng thay vì tham gia quản lý trực tiếp thì những cổ đông này sẽ bỏ phiếu để lựa chọn một hội đồng quản trị 6 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.