TAILIEUCHUNG - Phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị bằng phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ. | Phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ Bệnh viện Trung ương Huế PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI LẬP LƯU THÔNG MẬT RUỘT KIỂU ROUX-EN-Y SAU CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Nguyễn Thanh Xuân1, Lê Đình Khánh2, Hồ Hữu Thiện3 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bằng phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 70 bệnh nhân nang ống mật chủ được chẩn đoán và điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2017. Kết quả: Thời gian phẫu thuật trung bình (219,79 ± 64,88 phút) ngắn hơn so với thời gian phẫu thuật của nhiều nghiên cứu khác. Không có bệnh nhân tái khám sau mổ từ 10 ngày đến 3 tháng có đánh giá kết quả điều trị trung bình hoặc xấu. 94,1% bệnh nhân được rút dẫn lưu trong vòng 1 - 4 ngày sau mổ. 71,4% số bệnh nhân nằm viện sau mổ từ 5 – 10 ngày. Có 94,9% bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị sau mổ từ 10 ngày đến 3 tháng. Có 5 trường hợp dò mật sau mổ trong đó 3 trường hợp theo dõi sau 5 ngày bệnh nhân ổn định, 2 trường hợp dò mật kéo dài phải mổ lại để làm lại miệng nối. Có 2 bệnh nhân phải truyền máu do kích thước nang lớn, dính nhiều tổ chức xung quanh và thời gian phẫu thuật kéo dài. Kết luận: Phẫu thuật nội soi trong điều trị cắt nang ống mật chủ là phương pháp an toàn, hiệu quả và khả thi ở các trung tâm y tế lớn, tuy nhiên đòi hỏi cao về kỹ năng của phẫu thuật viên, trình độ gây mê cũng như trang thiết bị phòng mổ. Từ khóa: phẫu thuật nội soi, kiểu Roux-En-Y, cắt nang ống mật chủ ABSTRACT LAPAROSCOPIC CHOLEDOCHAL CYST EXCISION AND ROUX-EN-Y HEPATICOJEJUNOSTOMY Nguyen Thanh Xuan1, Le Dinh Khanh2, Ho Huu Thien3 Objects: Evaluating the outcome of the laparoscopic choledochal cyst excisionand Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Subjects and Methods: We analyzed 70 patients treated at the Hue Central Hospital from 1/2012 to 12/2017, with .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN