TAILIEUCHUNG - Quyết định 1137/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 1137/2019/QD-UBND công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; | Quyết định 1137/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1137/QĐ­UBND Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 97/TTr­ SLĐTBXH ngày 22/11/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 1266/QĐ­ LĐTBXH ngày 28/9/2016; 1603/QĐ­LĐTBXH ngày 12/11/2018; 1734/QĐ­LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội (Phụ lục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 2; ­ Cục KSTTHC ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Cổng thông tin điện tử tỉnh; ­ Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT); ­ UBND xã (UBND cấp huyện sao gửi); ­ Lưu: VT, NC. Võ Ngọc Thành PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN