TAILIEUCHUNG - TCVN 10583-1:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-1:2014: quy định cấu trúc dạng cây cho các phần cấp phát do hệ thống phân cấp của các Cơ quan đăng ký thực hiện, được gọi là cây OID quốc tế, cây OID hỗ trợ kiểu OBJECT IDENTIFIER và kiểu OID-IRI (xem Recommendation ITU-T | ISO/IEC 8824-1); hướng dẫn đăng ký các cung mức trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế; quy định các thủ tục có thể áp dụng chung cho việc đăng ký tại mọi mức của cây OID quốc tế; cung cấp các hướng dẫn sử dụng cho việc thiết lập và điều hành của Cơ quan đăng ký theo các tiêu chuẩn khác khi cần thiết;

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.