TAILIEUCHUNG - U cơ trơn thực quản: Chẩn đoán và thái độ xử trí

U cơ trơn thực quản thường gặp nhất, chiếm khoảng 70-80% các loại u lành tính của thực quản. Thường gặp ở hai phần ba dưới thực quản và ngày nay thường được bóc u qua nội soi lồng ngực. | U cơ trơn thực quản: Chẩn đoán và thái độ xử trí U cơ trơn Bệnh thực viện quản: Trung Chẩn ương đoán. Huế U CƠ TRƠN THỰC QUẢN: CHẨN ĐOÁN VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ Hoàng Trọng Nhật Phương1, Lê Lộc1 TÓM TẮT U cơ trơn thực quản thường gặp nhất, chiếm khoảng 70-80% các loại u lành tính của thực quản. Thường gặp ở hai phần ba dưới thực quản và ngày nay thường được bóc u qua nội soi lồng ngực. Chúng tôi báo cáo ba trường hợp u cơ trơn thực quản được phẫu thuật nội soi lồng ngực bóc u thành công. Từ khóa: U cơ trơn thực quản, chẩn đoán, xử trí ABSTRACT ESOPHAGEAL LEIOMYOMA: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT Hoang Trong Nhat Phuong1, Le Loc1 Esophageal leiomyoma accounts for 70% to 80% of benign esophageal tumors. They are frequently located in the lower and middle third of the esophagus, and are removed surgically by thoracoscopy. We report three cases of esophageal leiomyoma in the thoracic esophagus that was successfully enucleated via thoracoscopy. Key words: Esophageal leiomyoma, diagnosis, management I. ĐẶT VẤN ĐỀ báo cáo này nhằm thảo luận những tiêu chí để chẩn U cơ trơn thực quản (leiomyoma) là u thường đoán, chỉ định và đánh giá phương pháp phẫu thuật gặp nhất trong các loại u lành tính của thực quản, nó bóc u cơ thực quản qua nội soi lồng ngực. chiếm khoảng 1% trong các loại u thực quản và chiếm khoảng 70-80% các loại u lành tính của thực quản [1], I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP [2]. Việc chẩn đoán xác định, đặc biệt là chẩn đoán NGHIÊN CỨU xác định trước mổ u cơ trơn thực quản để có thái độ . Đối tượng nghiên cứu xử trí thích hợp thường gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt Từ 2012 đến 2014, 3 bệnh nhân u cơ trơn thực cần chẩn đoán phân biệt với u cơ trơn thực quản thoái quản được phẫu thuật bóc u qua nội soi lồng ngực, hóa ác tính (leiomyosarcoma) và u mô đệm thực quản tuổi từ 30 – 50 tuổi, toàn bộ là nam giới. 2 bệnh nhân (GIST) vì thái độ xử trí giữa các bệnh này hoàn toàn không có triệu chứng, phát hiện

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.