TAILIEUCHUNG - Quyết định 1136/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 1136/2019/QD-UBND về việc công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội. | Quyết định 1136/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1136/QĐ­UBND Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 16 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH; 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 97/TTr­ SLĐTBXH ngày 22/11/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh theo Quyết định số: 602/QĐ­LĐTBXH ngày 26/4/2017; 158/QĐ­LĐTBXH ngày 01/02/2016; 1775/QĐ­LĐTBXH ngày 26/12/2016; 645/QĐ­LĐTBXH ngày 08/5/2017; 981/QĐ­LĐTBXH ngày 10/7/2019; 1734/QĐ­LĐTBXH ngày 25/11/2015; 1593/QĐ­LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội và 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội theo Quyết định số: 1685/QĐ­ BLĐTBXH ngày 23/11/2018; 101/QĐ­LĐTBXH ngày 22/1/2016; 1872/QĐ­ LĐTBXH ngày 04/12/2017; 1632/QĐ­LĐTBXH ngày 06/11/2015; 1480/QĐ­LĐTBXH ngày 27/10/2016; 638/QĐ­LĐTBXH ngày 20/5/2016; 981/QĐ­LĐTBXH ngày 10/7/2019; 1734/QĐ­LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội (Phụ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.