TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung sắt vào thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân); cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2 2010 BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3-2 2010 BYT VỀ ACID FOLIC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on Folic acid for food fortification HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 3-2 2010 BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng biên soạn Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 15 2010 TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ACID FOLIC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on Folic acid for food fortification I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây gọi tắt là Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng vệ sinh an toàn đối với acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với . Tổ chức cá nhân nhập khẩu xuất khẩu sản xuất buôn bán và sử dụng các chất bổ sung sắt vào thực phẩm sau đây gọi tắt là tổ chức cá nhân . . Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 3 Giải thích từ ngữ và ký hiệu viết tắt . Dược điển quốc tế 2006 The International Pharmacopoeia 4th edition WHO 2006. . Mã số Chemical Abstracts Service Mã số đăng ký hóa chất tại Hiệp hội hóa học Hoa kỳ. . TS test solution Dung dịch thuốc thử. . R Reagent thuốc thử. . RS International Chemical Reference Substances Hóa chất tinh khiết chuẩn quốc tế. . VS Volumetric Solution Dung dịch chuẩn độ. II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với acid folic được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này. 2. Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo Dược điển quốc tế 2006 ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong phụ lục có thể sử dụng các phương pháp thử khác tương đương. 3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 16 2009 TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.