TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 3: Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư" cung cấp cho người học một số tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư như: Tiêu chuẩn hiện giá thuần, tiêu chuẩn IRR, tiêu chuẩn PI, tiêu chuẩn PP. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 3 - ĐH Kinh tế Chuyên đề 3 CÁC TIÊU CHUẢN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 1 Cấu trúc của chương I. Tiêu chuẩn NPV II. Tiêu chuẩn IRR III. Tiêu chuẩn PI IV. Tiêu chuẩn PP Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 2 TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH Có bốn tiêu chuẩn phổ biến thường được sử dụng trong việc đánh giá và lựa chọn các các dự án đầu tư : Tiêu chuẩn hiện giá thuần – NPV – Net Present Value Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ – IRR – Interal Rate of Return Tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi – PI – Profitable Index Tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn – PP – Payback Period. Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 3 1 TIÊU CHUẨN NPV Hiện giá thuần (NPV) của một dự án là giá trị của dòng tiền dự kiến trong tương lai được quy về hiện giá trừ đi vốn đầu tư dự kiến ban đầu của dự án. Lãi suất chiết khấu để đưa dòng tiền về giá trị hiện tại phải tương xứng với rủi ro dự án. Thực tế, khi đưa dự án vào họat động, chúng ta thường xem rủi ro dự án bằng với rủi doanh nghiệp và phương thức tài trợ dự án cũng chính là phương thức tài trợ của công ty. NPV=Giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai − Đầu tư ban đầu Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 4 TIÊU CHUẨN NPV Naêm 0 1 2 . n CF -I CF1 CF2 CFn CF CF CF 1 2 n NPV = −I + + + . + 2 n (1 + r) (1 + r) (1 + r) Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 5 TIÊU CHUẨN NPV Đường biểu diễn NPV của dự án A r % Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 6 2 TIÊU CHUẨN NPV Đối với các dự án đầu tư độc lập NPV > 0: Chấp nhận dự án NPV < 0: Loại bỏ dự án NPV = 0: Tùy quan điểm của nhà đầu tư Đối với các dự án đầu tư loại trừ lẫn nhau NPV >0 và NPV lớn nhất Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 7 TIÊU CHUẨN NPV Ưu điểm của NPV: 9Tiêu chuẩn NPV ghi nhận tiền tệ có giá trị theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.