TAILIEUCHUNG - TCVN 10566-35:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-35:2014 là bản chuyên môn hóa của ISO/TS 29002-31 để quy định các yêu cầu đối với các truy vấn cho bộ TCVN 10566 theo dữ liệu cái. Mô hình khái niệm trong ngôn ngữ lập mô hình thống nhất (UML). Định dạng tệp vật lý dựa trên cơ sở ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML). | TCVN 10566-35 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-35 2014 ISO 22745-35 2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 35 TRUY VẤN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 35 Query for characteristic data Lời nói đầu TCVN 10566-35 2014 hoàn toàn tương đương với ISO TS 22745-35 2010. TCVN 10566-35 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hiện nay bộ TCVN 10566 về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái gồm các tiêu chuẩn - TCVN 10566-1 2014 ISO 22745-1 2010 Phần 1 Tổng quan và nguyên tắc cơ bản - TCVN 10566-2 2014 ISO 22745-2 2010 Phần 2 Từ vựng - TCVN 10566-10 2014 ISO TS 22745-10 2010 Phần 10 Thể hiện từ điển - TCVN 10566-11 2014 ISO 22745-11 2010 Phần 11 Hướng dẫn trình bày thuật ngữ - TCVN 10566-13 2014 ISO 22745-13 2010 Phần 13 Định danh khái niệm và thuật ngữ - TCVN 10566-14 2014 ISO TS 22745-14 2010 Phần 14 Giao diện truy vấn từ điển - TCVN 10566-20 2014 ISO 22745-20 2010 Phần 20 Thủ tục duy trì từ điển kỹ thuật mở - TCVN 10566-30 2014 ISO TS 22745-30 2009 Phần 30 Thể hiện hướng dẫn định danh - TCVN 10566-35 2014 ISO TS 22745-35 2010 Phần 35 Truy vấn dữ liệu đặc trưng - TCVN 10566-40 2014 ISO TS 22745-40 2010 Phần 40 Thể hiện dữ liệu cái HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 35 TRUY VẤN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 35 Query for characteristic data 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bản chuyên môn hóa của ISO TS 29002-31 để quy định các yêu cầu đối với các truy vấn cho bộ TCVN 10566 theo dữ liệu cái. Mô hình khái niệm trong ngôn ngữ lập mô .