TAILIEUCHUNG - Diversity and abundance of Dinoflagellates in the inshore waters and kali estuary off Karwar

The diversity and abundance of dinoflagellates in the inshore waters off Karwar and Kali estuary was studied for a period of thirteen months (Dec 14 to Dec 15). Thirty two species of dinoflagellates were recorded during the study of which thrifty one species of dinoflagellates were recorded in the inshore waters off Karwar and twenty eight species of dinoflagellates were recorded in Kali estuary which joins the Arabian sea. Ceratium was dominant genera in both inshore waters and Kali estuary. | Diversity and abundance of Dinoflagellates in the inshore waters and kali estuary off Karwar

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.