TAILIEUCHUNG - Quyết định 753/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 753/2019/QD-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; | Quyết định 753/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 753/QĐ­UBND Gia Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ­CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011­2020; Nghị quyết số 76/NQ­CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bô ̉ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ­CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ­BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016­ 2020”; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ­UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011­2020; Quyết định số 442/QĐ­UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016­2020; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYÊT Đ ́ ỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thi trân ̣ ́ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Như Điều 2; ­ Bộ Nội vụ (vụ CCHC); PHO CH ́ Ủ TỊCH ­ TT. Tin̉ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.