TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM (tt)

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian và tỷ suất sinh lợi đòi hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tiền tệ theo thời gian, tỷ xuất sinh lợi đòi hỏi. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 2 - ĐH Kinh tế (tt) CHUYÊN ĐỀ 2 GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI ĐÒI HỎI I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Giá trị tương lai (lãi kép) của một khoản tiền FVn = PV x (1+r)n FVn = PV x FVF(r,n) FVF(r,n) : Thừa số giá trị tương lai : Futute Value Factor I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Hiện giá (chiết khấu về hiện tại) của 1 khoản tiền FVn PV = (1 + r ) n PV = FVn x PVF(r,n) n ⎛ 1 ⎞ : thừa số hiện giá PVF(r,n) = ⎜ ⎟ ⎝1+ r ⎠ : Present Value Factor 1 I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ đều (1 + r ) n − 1 FVA n = CF × r FVAn = CF x FVFA(r,n) (1 + r ) n − 1 :thừa số giá trị tương lai CTT FVFA(r, n ) = : Future Value Factor Annuities r CF : giá trị đều phát sinh mỗi kỳ I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Hiện giá chuỗi tiền tệ đều 1 − (1 + r ) − n PVA n = CF × r PVAn = CF x PVFA(r,n) 1 − (1 + r ) − n :thừa số hiện giá CTT PVFA(r, n ) = r : Present Value Factor Annuities I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Hiện giá chuỗi tiền tệ đều vĩnh viễn CF PVA∞ = r 2 I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Hiện giá chuỗi tiền tệ biến đổi Naêm 1 2 3 4 n-1 n 0 CF2 CFn CF1 CF3 CFn-1 CF4 n n CFk PV = ∑ CFk (1 + r ) − k = ∑ k =1 k =1 (1 + r ) k I. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THỜI GIAN Kỳ ghép lãi khác năm m ⎛ r ⎞ ref = ⎜1 + n ⎟ − 1 ⎝ m⎠ ref : Lãi suất thực có hiệu lực rn : Lãi suất danh nghĩa II. TỶ SUẤT SINH LỢI ĐÒI HỎI 1. Tổng quan về tỷ suất sinh lợi đòi hỏi (chi phí sử dụng vốn) Chi phí phí sử dụng vố vốn là là giá giá phả phải trả trả cho việ việc sử sử dụng nguồ nguồn tà tài trợ trợ. Chi phí phí sử dụng vố vốn là là tỷ suấ suất sinh lợ lợi mà mà các nhà nhà đầ đầu tư trên thị thị trườ trường yêu cầ cầu khi đầ đầu tư và vào cá các chứ chứng khoá khoán của công ty. Chi phí phí sử dụng vố vốn còn đượ được hiể hiểu như là là tỷ suấ suất sinh lợ lợi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.