TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD

QCVN 03:2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009. Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03 2009 BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03 2009 BXD VỀ PHÂN LOẠI PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Vietnam Building Code on Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures HÀ NỘI 2009 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 03 2009 BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 33 2009 TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Vietnam Building Code on Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures 1 QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. Đối tượng áp dụng Qui chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên lãnh thổ Việt Nam. Giải thích từ ngữ Trong qui chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau Công trình xây dựng Sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người vật liệu xây dựng thiết bị lắp đặt vào công trình được liên kết định vị với đất có thể bao gồm phần dưới mặt đất phần trên mặt đất phần dưới mặt nước phần trên mặt nước được xây dựng theo thiết kế. Loại công trình xây dựng Khái niệm chỉ rõ công năng sử dụng của công trình nhà ở trường học bệnh viện nhà máy sản xuất xi măng cấp nước . Một dự án đầu tư có thể có nhiều loại công trình. Cấp công trình Khái niệm thể hiện qui mô của công trình chiều cao diện tích công suất hoặc tầm quan trọng của công trình cấp quốc tế quốc gia tỉnh ngành huyện xã hoặc hậu quả về kinh tế xã hội môi trường sinh thái khi công trình bị sự cố . Một loại công trình có thể có nhiều cấp khác nhau. Cấp công .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.