TAILIEUCHUNG - Phương pháp xác định chỉ số cạn kiệt và thời điểm cạn kiệt than Việt Nam

Bài viết đề xuất phương pháp xác định chính xác chỉ số cạn kiệt khoáng sản, bao gồm: Xây dựng công thức xác định chỉ số cạn kiệt với cả 3 yếu tố: trữ lượng, sản lượng và tốc độ tăng trưởng; ứng dụng công thức xác định chỉ số cạn kiệt được xây dựng để tính thời điểm khai thác hết than Việt Nam. | Phương pháp xác định chỉ số cạn kiệt và thời điểm cạn kiệt than Việt Nam KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẠN KIỆT VÀ THỜI ĐIỂM CẠN KIỆT THAN VIỆT NAM Nguyễn Thị Thùy Hương1 TÓM TẮT Bài báo đề xuất phương pháp xác định chính xác chỉ số cạn kiệt khoáng sản, bao gồm: xây dựng công thức xác định chỉ số cạn kiệt với cả 3 yếu tố: trữ lượng, sản lượng và tốc độ tăng trưởng; ứng dụng công thức xác định chỉ số cạn kiệt được xây dựng để tính thời điểm khai thác hết than Việt Nam. Phương pháp được đề xuất là một công cụ giúp ích cho các nhà hoạch định chiến lược phát triển khoáng sản, trong đó có than Việt Nam. Từ khóa: Phương pháp, chỉ số cạn kiệt, khoáng sản Việt Nam. 1. Mở đầu hưởng đến chất lượng công tác qui hoạch khoáng sản. Trong bảng phân loại tài nguyên thiên nhiên Để khắc phục nhược điểm này, tác giả xây dựng công (TNTN) với sơ đồ kèm theo, ta thấy tài nguyên khoáng thức tính CSCK có tính đến yếu tố tăng trưởng. sản (TNKS) là loại tài nguyên duy nhất có đặc thù là: 2. Phương pháp nghiên cứu có giới hạn và không phục hồi (được gọi là tài nguyên Sử dụng lý thuyết toán học và dựa vào các dữ liệu cạn ER (Exhaustible Resource). Với đặc thù như vậy, đã được điều tra, tìm kiếm, thăm dò tính CSCK cho đòi hỏi phải tìm cách bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp khoáng sản Việt Nam. lý loại tài nguyên này. Để đạt được yêu cầu trên, một 3. Xây dựng công thức tính Chỉ số cạn kiệt trong số các vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu là xác Hiện nay, CSCK vẫn được coi là tỷ số giữa trữ định tuổi thọ của các loại khoáng sản, tuổi này gọi là lượng khoáng sản và sản lượng trung bình năm theo chỉ số cạn kiệt (CSCK). Trong khai thác mỏ, cho đến công thức (1): nay, một thông số rất quan trọng là “yếu tố tăng trưởng trong khai thác” chưa tham gia vào quá trình tính toán Q CSCK làm kết quả tính các chỉ số này kém chính xác, T= (năm) (1) không phản ánh thực tế khai thác khoáng sản, ảnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.