TAILIEUCHUNG - Quyết định 748/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 748/2019/QD-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; | Quyết định 748/2019/QD-UBND tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 748/QĐ­UBND Gia Lai, ngày 06 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ­CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 955/QĐ­UBND ngày 02/10/2019 về việc Quy định tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai; Quyết định số 956/QĐ­UBND ngày 02/10/2019 về việc Ban hành Điều lệ hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai; Theo đề nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại Tờ trình số 13/TTr­QBVPTR ngày 07/11/2019, kèm theo Nghị Quyết số 02/NQ­HĐQLQ ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.