TAILIEUCHUNG - TCVN 10566-14:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-14:2014 là bản chuyên môn hóa của ISO/TS 29002-20 quy định giao diện để truy lục thông tin từ một từ điển kỹ thuật mở (OTD). Giao diện này có thể được sử dụng để truy lục thông tin thuật ngữ và tìm kiếm các khái niệm. Điều sau đây trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này: đặc tả cơ chế truy lục thuật ngữ tương ứng với khái niệm và các đối tượng khác từ mô hình tham chiếu thuật ngữ, cho trước định danh của khái niệm hoặc đối tượng đó; đặc tả cơ chế tìm kiếm các khái niệm và đối tượng khác từ mô hình tham chiếu thuật ngữ, bằng cách sử dụng một tập các khuôn mẫu và thông số tìm kiếm; . | TCVN 10566-14 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-14 2014 ISO TS 22745-14 2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 14 GIAO DIỆN TRUY VẤN TRỪ ĐIỂN Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and theirapplication to master data - Part 14 Dictionary query interface Lời nói đầu TCVN 10566-14 2014 hoàn toàn tương đương với ISO TS 22745-14 2010. TCVN 10566-14 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hiện nay bộ TCVN 10566 về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái gồm các tiêu chuẩn - TCVN 10566-1 2014 ISO 22745-1 2010 Phần 1 Tổng quan và nguyên tắc cơ bản - TCVN 10566-2 2014 ISO 22745-2 2010 Phần 2 Từ vựng - TCVN 10566-10 2014 ISO TS 22745-10 2010 Phần 10 Thể hiện từ điển - TCVN 10566-11 2014 ISO 22745-11 2010 Phần 11 Hướng dẫn trình bày thuật ngữ - TCVN 10566-13 2014 ISO 22745-13 2010 Phần 13 Định danh khái niệm và thuật ngữ - TCVN 10566-14 2014 ISO TS 22745-14 2010 Phần 14 Giao diện truy vấn từ điển - TCVN 10566-20 2014 ISO 22745-20 2010 Phần 20 Thủ tục duy trì từ điển kỹ thuật mở - TCVN 10566-30 2014 ISO TS 22745-30 2009 Phần 30 Trình bày hướng dẫn định danh - TCVN 10566-35 2014 ISO TS 22745-35 2010 Phần 35 Truy vấn dữ liệu đặc trưng - TCVN 10566-40 2014 ISO TS 22745-40 2010 Phần 40 Trình bày dữ liệu cái HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 14 GIAO DIỆN TRUY VẤN TRỪ ĐIỂN Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and theirapplication to master data - Part 14 Dictionary query interface 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bản chuyên môn hóa của ISO TS 29002-20 quy định giao diện để truy lục thông tin từ một từ điển kỹ thuật mở OTD . Giao diện này có thể được sử dụng để truy lục thông tin thuật ngữ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.