TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan của nhồi máu não điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế cơ cở 2

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu não. Tìm hiểu các yếu tố liên quan khởi phát bệnh nhồi máu não điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan của nhồi máu não điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế cơ cở 2 Bệnh viện Trung ương Huế NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHỒI MÁU NÃO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ CƠ CỞ 2 Lê Trọng Chiểu1, Phan Thị Thúy Nhiên1, Hoàng Thị Thu Ngân1, Nguyễn Thị Hiền1, Vương Dũng1 TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu hiểu các yếu tố liên quan khởi phát bệnh nhồi máu não điều trị tại Bênh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được tiến hành theo phương pháp hồi cứu và tiến cứu mô tả cắt ngang trong thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017. Kết quả và bàn luận:Nghiên cứu 64 bệnh nhân nhồi máu não (NMN) giai đoạn cấp trong đó có bệnh xảy ra ở nhiều độ tuổi, nhiều nhất ở nhóm trên 70 tuổi là 58,7%; nam nữ tương đương nhau. Bệnh xảy ra quanh năm, nhiều nhất là tháng 11,12. Bệnh vào viện muộn sau 4,5 giờ là 76,57%. Bệnh xảy ra đột ngột chiếm 60,93%; liệt nửa người 78,12%; rối loạn ý thức 54,7%. Tổn thương 1 bán cầu 92,18%; tổn thương 1 ổ 85,93%. Tiền sử tăng huyết áp (THA) 79,68%, rối loạn lipid máu 46,87%. Kết luận:Bệnh nhân nhập viện trước giờ vàng thấp. Yếu tố nguy cơ THA và rối loạn lipid máu là hay gặp nhất. Từ khóa: nhồi máu não. ABSTRACT RESEARCH CLINICAL CHARACTERISTICS, SUBCLINICAL AND RELATED FACTORS IN CEREBRAL INFARCTION TREATMENT IN HUE CENTRAL HOSPITAL – BASE 2 Le Trong Chieu1, Phan Thi Thuy Nhien1, Hoang Thi Thu Ngan1, Nguyen Thi Hien1, Vuong Dung1 Objectives: To describe the clinical and laboratory characteristics of patients with cerebral infarction. To understand the factors related to onset of cerebrovascular infiltration in Hue Central Hospital base 2. Research methodology: The topic was conducted by retrospective and cross-sectional descriptive study from October 2016 to September 2017. Results and discussion: A .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.