TAILIEUCHUNG - Chẩn đoán tái sắp xếp gen ALK bằng hóa mô miễn dịch trong ung thư phổi loại carcinom tuyến tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Tp. Hồ Chí Minh

Chẩn đoán biểu hiện tái sắp xếp gen ALK gần đây được sử dụng bằng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch với kháng thể đặc hiệu D5F3 Ventana. Bên cạnh các kỹ thuật chẩn đoán khác như nhuộm FISH, giải trình tự gen thế hệ mới. Kỹ thuật chẩn đoán ALK với nhuộm hóa mô miễn dịch đã được công nhận và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. | Chẩn đoán tái sắp xếp gen ALK bằng hóa mô miễn dịch trong ung thư phổi loại carcinom tuyến tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán tái sắp xếp gen ALK bằng hóa mô miễn dịch. CHẨN ĐOÁN TÁ I SẮP XẾP GEN ALK BẰNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG UNG THƯ PHỔI LOẠI CARCINOM TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH - TP . HỒ CHÍ MINH Nguyễn Sơn Lam1, Trần Đình Thanh2 TÓM TẮT Phần mở đầu: Chẩn đoán biểu hiện tái sắp xếp gen ALK gần đây được sử dụng bằng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch với kháng thể đặc hiệu D5F3 Ventana. Bên cạnh các kỹ thuật chẩn đoán khác như nhuộm FISH, giải trình tự gen thế hệ mới. Kỹ thuật chẩn đoán ALK với nhuộm hoá mô miễn dịch đã được công nhận và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, thống kê mô tả trên 96 trường hợp ung thư phổi carcinôm tuyến có đột biến EGFR (-). Thực hiện chẩn đoán ALK bằng nhuộm hóa mô miễn dịch với kháng thể D5F3 Ventana. So sánh với kết quả chẩn đoán ALK bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới. Kết quả: Tỉ lệ phát hiện ALK: 7,29%. Độ nhạy: 87,5%. Độ đặc hiệu: 100%. Giá trị tiên lượng dương: 100%. Giá trị tiên lượng âm: 98,87%. Giá trị tổng quát: 98,96%. Kết luận: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy giá trị cao của kỹ thuật hóa mô miễn dịch với kháng thể đặc hiệu D5F3 Ventana trong chẩn đoán biến đổi gen loại tái sắp xếp ALK . Kỹ thuật này cũng đã được công nhận trên thế giới và qua kết quả nghiên cứu này cũng có thể áp dụng rộng rãi tại Việt Nam trong các phòng xét nghiệm chuyên khoa giải phẫu bệnh. Từ khóa: Tái sắp xếp gen ALK, Carcinôm tuyến, Kháng thể ALK D5F3 Ventana, Phương pháp nhuộm huỳnh quang lai ghép gen tại chỗ FISH, Giải trình tự gen thế hệ mới. ABSTRACT DIAGNOSIS FOR ALK REARRANGEMENT BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN LUNG CANCER ADENOCARCINOMA AT PNT HOSPITAL - HO CHI MINH CITY Nguyen Son Lam1, Tran Dinh Thanh2 Introduction: Actually, diagnosis for ALK gene rearrangement has been used by IHC staining .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.