TAILIEUCHUNG - Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, giúp các bạn sinh viên tham khảo trong quá trình tiến hành lập bản thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và bảng câu hỏi điều tra, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. | Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Mẫu số 2­ NCKHSV BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Đà Lạt THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. MÃ SỐ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP ­ Đối tượng nghiên cứu: Tác động của mê tín dị đoan đến học tập. ­ Khách thể nghiên cứu: Sinh viên Đại Học Đà Lạt ­ Phạm vi nghiên cứu: Các tác động của mê tín dị đoan tới môi trường học tập ­ Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích các tác động của mê tín dị đoan sẽ ảnh hưởng xấu tới học tập. 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa Xã hội Công Môi Nông Kinh tế Du lịch Luật Ngoại Giáo học Tự nhân nghê trườn Lâm QTKD ngữ dục nhiên văn thông tin g 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 tháng Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 5. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Khoa / Ban / Bộ môn trực thuộc: Kinh tế ­ Quản Trị Kinh Doanh Bộ môn: Quản Trị Kinh Doanh Họ và tên chủ nhiệm bộ môn: Trần Mạnh Quý 1/10 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 tháng 6. SINH VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên: Chu Văn Đang Giới tính: Nam Nữ Lớp: QTK40 MSSV 1610838 Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Quyên Giới tính: Nam Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711181 Họ và tên: Lê Trần Minh Tú Giới tính: Nam Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711260 Họ và tên: Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nam Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711242 Họ và tên: Nguyễn Kim Bảo Khanh Giới tính: Nam Nữ Lớp: QTK39 MSSV 1510874 7­ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên: Ths. Nguyễn Thanh Hồng Ân 2/10 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên Nội dung nghiên cứu Chữ ký cụ thể được giao Chu Văn Đang ­ Lập kế hoạch, Đánh giá và tổng kết đề tài ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.