TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu và đề xuất khung dịch vụ khí hậu tại Việt Nam

Sống và thích nghi với BĐKH đang là thực tế diễn ra hàng ngày. Sự kết hợp của BĐKH với sự gia tăng tính dễ bị tổn thương và mức độ phơi nhiễm trước các tình trạng nguy hiểm do di cư, sự phát triển cơ sở hạ tầng và thay đổi mục đích sử dụng đất hiện nay đã tạo ra những thách thức lớn cho xã hội. | Nghiên cứu và đề xuất khung dịch vụ khí hậu tại Việt Nam NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT KHUNG DỊCH VỤ KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM Lê Minh Nhật (1) Mai Kim Liên Nguyễn Diệu Huyền TÓM TẮT Sống và thích nghi với BĐKH đang là thực tế diễn ra hàng ngày. Sự kết hợp của BĐKH với sự gia tăng tính dễ bị tổn thương và mức độ phơi nhiễm trước các tình trạng nguy hiểm do di cư, sự phát triển cơ sở hạ tầng và thay đổi mục đích sử dụng đất hiện nay đã tạo ra những thách thức lớn cho xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang cố gắng giải quyết các thách thức này bằng việc phát triển Khung dịch vụ khí hậu (Khung), Khung là đại diện cho một trong những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện và tăng cường lợi ích của tất cả các thành phần xã hội dễ bị tổn thương bởi BĐKH, Khung sẽ tập trung vào việc phát triển dịch vụ khí hậu tại Việt Nam cho 4 lĩnh vực: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nông nghiệp và an ninh lương thực, y tế và tài nguyên nước. Từ khóa: Dịch vụ khí hậu, thích ứng với BĐKH. 1. Đặt vấn đề lĩnh vực này còn chưa được hoàn thiện. Tình trạng này Ngày nay, nhu cầu hiểu biết về khí hậu cũng như dẫn đến sự rời rạc, lúng túng, kém hiệu quả, thiếu sự việc sử dụng các thông tin khí hậu để phục vụ cho cuộc phối hợp giữa các bên liên quan trong lĩnh vực dịch vụ sống ngày càng tăng cao. Thông tin khí hậu giữ vai trò khí hậu dẫn đến việc triển khai Khung bị chậm trễ. Từ quan trọng trong việc hỗ trợ các chỉ đạo, xây dựng thực trạng phân tích nói trên, việc xây dựng và triển quy hoạch phát triển quốc gia, đặc biệt trong việc tiếp khai Khung tại Việt Nam là hết sức cần thiết. Việc triển cận và hoạch định các cơ hội phát triển, quản lý rủi ro khai thực hiện Khung tại Việt Nam sẽ mang lại nhiều cũng như ứng phó với BĐKH. Theo định nghĩa của lợi ích kinh tế - xã hội (KT-XH) và môi trường không Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dịch vụ khí hậu chỉ cho quốc gia mà cho mọi đối tượng xã hội. Theo là “Dịch vụ cung cấp các thông tin khí hậu, hỗ trợ việc một số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.