TAILIEUCHUNG - Effects of propofol for repeated prolonged deep sedation in pediatric patients undergoing radiotherapy in oncology centre of Hue Central Hospital

Immobilization of pediatric patients undergoing radiotherapy (RT) often requires anaesthesia. The aim of this study is to evaluate the safety and sufficiency of a propofol injection for repeated prolonged deep sedation in pediatric patients for RT. | Effects of propofol for repeated prolonged deep sedation in pediatric patients undergoing radiotherapy in oncology centre of Hue Central Hospital

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.