TAILIEUCHUNG - Một số lỗi sai hay mắc phải trong ngữ pháp tiếng anh

Một số lỗi sai hay mắc phải trong ngữ pháp tiếng anh Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia ở dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững. | Một số lỗi sai hay mắc phải trong ngữ pháp tiếng anh Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động 1 i từ chia ở dạng số ít chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững. Ví dụ Xác định lỗi sai trong câu sau I like A pupils B who works C very hard D . Who ở đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp với chủ ngữ tức ở dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C. Sai về thì của đông từ Nếu các em lưu ý đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từ sẽ vô cùng dễ dàng. Ví dụ Xác định lỗi sai trong câu sau We A only get B home C from France D yesterday. Do có trạng từ yesterday hôm qua nên động từ phải chia ở thì quá khứ - lỗi sai cần tìm là B. Sai đại từ quan hệ Các đại từ quan hệ who whose whom which that. đều có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ which thay thế cho danh từ chỉ vật. Ví dụ Xác định lỗi sai trong câu sau He gave A orders to the manager B whose C passed them D on to the foreman. Whose là đại từ quan hệ đóng vai trò là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này ta dùng một đại từ bổ nghĩa cho danh từ manager. Do đó ta dùng who - lỗi sai cần tìm là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN