TAILIEUCHUNG - Palliative Treatment

Nhìn theo một khía cạnh khác, thì ung thư hiện nay càng được nhìn như là một bệnh kinh niên (a chronic disease). Dĩ nhiên rằng Oncologists phải chữa bệnh ngay khi tìm ra bệnh, nhưng bởi vì tính cách kinh niên cuả các bệnh này, oncologists đều phải theo dõi bệnh nhân cho đến có thể cho rằng là sẽ không thấy tái phát nưã . Nhưng cái khó là thời điểm "không tái phát nữa" theo định nghĩa (by definition) sẽ là lúc nào? Hiện nay literature thế giới về oncology không có một guideline rõ rệt gì. | Palliative Treatment Xin cũng thêm vào rằng nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì ung thư hiện nay càng được nhìn như là một bệnh kinh niên a chronic disease . Dĩ nhiên rằng Oncologists phải chữa bệnh ngay khi tìm ra bệnh nhưng bởi vì tính cách kinh niên cuả các bệnh này oncologists đều phải theo dõi bệnh nhân cho đến có thể cho rằng là sẽ không thấy tái phát nưã . Nhưng cái khó là thời điểm không tái phát nữa theo định nghĩa by definition sẽ là lúc nào Hiện nay literature thế giới về oncology không có một guideline rõ rệt gì v v theo dõi các bnhân ung thư. Điều này cũng dễ hiểu bởi chính vì đặc tính behavior or characteristics của từng loại ung thư VÀ Ở TỪNG BỆNH NHÂN rất khác nhau. Việc này thấy rất rõ trong ung thư prostate chẳng hạn có những bnhân chết rất nhanh trong vòng 1-2 năm nhưng cũng có rất nhiều bnhân theo dõi trong 10 năm trời vẫn sống sót. Vì vậy trong những lần consultations đầu tiên oncologists thường rất dè dặt . vì họ chưa hiểu chưa quen với ung thư của CHÍNH BNHÂN ẤY . Cho nên dù sách vở literature viết thế nào mặc lòng để trả lời câu hỏi BS cho rằng tôi hoặc thân nhân tôi sẽ sống được bao lâu thì một oncologist cẩn thận và có kinh nghiệm sẽ trả lời 1 Sự sống chết trên đời Only God knows 2 tôi chưa rõ bnhân này và chưa rõ behavior về ung thư cuả bnhân cho nên chưa có thể nói được xin cho tôi chưã hoặc theo dõi khoảng 3 chu kỳ rồi staging làm lại tất cả các tests thì lúc ấy tôi mới có thể có một ý kiến rõ rệt đuợc. Note thường thì restaging ở 3 6 9 12 chu kỳ mỗi chu kỳ chữa chemotherapy thường là 21 ngày hay 28 ngày-tức là nói một cách chung chung xem xét lại ở 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng . Không có gì nhất định có thể 2 4 6 tháng - nhất là ung thư phổi chẳng hạn. Nhờ những cái mốc guide posts này ta có thể đoán được sự sống chết của bnhân ra sao và ở TỪNG THỜI ĐIỂM lại review tất cả các data với bnhân cho họ biết ý kiến của mình và ý kiến này có thể thay đổi vì các data collected được đã thay đổi . Có những bnhân đã đến những học viện nổi .