TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông Nghiệp và công nghiệp thực phẩm

Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả. | Đặc thù của ngành In nói chung và của Công ty In Nông nghiệp-Công nghiệp Thực phẩm nói riêng là sản xuất sản phẩm phụ thuộc vào yêu cầu và sự phát triển của các doanh nghiệp khác. Khi các doanh nghiệp khác đẩy nhanh được tiến độ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì khi đó nhu cầu in ấn tem, nhãn, bao bì là rất cần thiết và ngược lại. Do vậy sản xuất tem, nhãn, bao bì cũng mang tính chất thời vụ. Để chủ động được trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện cơ cấu tổ chức, phân bỗ lao động kiêm nhiệm từ lãnh đạo đến các phòng, ban, phân xưởng, để tinh giảm đến mức tối đa ; nhằm giảm chi phí quản lý gián tiếp. Nhưng từ đó cũng đặt ra yêu cầu là làm sao quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mà vẫn đảm bảo quy trình sản xuất, hàng hoá phục vụ theo yêu cầu của khách hàng ; kể cả về thời gian, giá cả và chất lượng. Đòi hỏi cán bộ phải có trình độ chuyên môn giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, coi Công ty như nhà mình để gánh các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công ty đạt hiệu quả kinh tế cao.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN