TAILIEUCHUNG - Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Tài liệu "Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp" gồm 7 chương, trình bày tổng quan về quản lý chiến lược xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, phân tích môi truờng kinh doanh, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược,. Mời bạn cùng tham khảo. | Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp Chương I Tổng quan về quản lý chiến lược I - Các khái niệm cơ bản về chiến lược và chính sách kinh doanh Mục đích của chương là làm rõ các vấn đề sau - Chiến lược là gì - Phân biệt chiến lược và kế hoạch - Vai trò của chiến lược Ví dụ về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Mc Donald s Năm 1993 Mc Donald s là nhà bán lẻ dẫn đầu thị trường tiêu dùng toàn cầu về cung cấp dịch vụ ăn uống với một thương hiệu mạnh và hệ thống nhà hàng rộng khắp doanh thu đạt mức trên 22 tỷ USD. 2 3 trong số nhà hàng được cấp quyền kinh doanh cho 3750 chủ sở hữu chủ điều hành trên toàn thế giới. Doanh thu tăng bình quân ở mức 8 trên toàn nước Mỹ và 20 ngoài nước Mỹ trong 10 năm qua. Các đặc trưng về chất lượng thực phẩm của công ty luôn đi tiên phong hệ thống cung cấp hệ thống sản xuất chương trình marketing và đào tạo công nghệ kỹ thuật được coi là tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Ưu tiên chiến lược của công ty là tiếp tục tăng trưởng với các khách hàng đặc biệt quan tâm duy trì các nhà sản xuất hiệu quả và chất lượng thực hiện hệ thống marketing giá trị cao và hiệu quả với nhãn hiệu Mc Donald trên quy mô toàn cầu. Chiến lược của Mc Donald s có những yếu tố cơ bản như sau Chiến lược tăng trưởng Mỗi năm tăng thêm khoảng 700 đến 900 nhà hàng một số do công ty sở hữu và một số cấp quyền kinh doanh với khoảng 2 3 trong số đó mở bên ngoài nước Mỹ. Khuyến khích các khách hàng thường xuyên tới ăn bằng cách tăng thêm số món trong thực đơn của bữa sáng và tối giảm giá trong những dịp đặc biệt và cung cấp những bữa ăn thêm. Chiến lược cấp quyền kinh doanh Lựa chọn rất cao trong việc cấp quyền kinh doanh Phương pháp tiếp cận của Mc là chỉ tuyển những nhà trung gian tích cực và tài năng với tính liêm chính kinh nghiệm kinh doanh và đào tạo họ trở lên năng động chủ nhân tương lai của Mc không cấp quyền kinh doanh cho các hãng đối tác hoặc các nhà đầu tư thụ động Chiến lược định vị và xây dựng - Công ty chỉ đặt nhà hàng ở những vị trí tạo ra sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN