TAILIEUCHUNG - Chương 3 Phương pháp kiểm toán

Khái niệm Phương pháp kiểm toán là các biện pháp, thủ tục được sử dụng trong công tác kiểm toán nhằm thực hiện mục đích kiểm toán đã đặt ra. | Phương pháp khoa học chung Các phương pháp kiểm toán cơ bản Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán 2 Phương pháp kiểm toán là các biện pháp thủ tục được sử dụng trong công tác kiểm toán nhằm thực hiện mục đích kiểm toán đã đặt ra. 3 ERROR stackunderflow OFFENDING COMMAND STACK

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN