TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn thực hiện tự tính, tự khai và tự nộp thuế

Mọi tổ chức và cá nhân là người nộp thuế (ngoại trừ những cơ sở cá thể thuộc diện thu ổn định và những trường hợp nộp thuế có liên quan đến tài sản như trước bạ, quyền sử dụng đất) đều có trách nhiệm : - Tự tính thuế, tự xác định số thuế phải nộp theo các qui định của chính sách thuế, - Tự kê khai và nộp hồ sơ kê khai thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, . | Hướng dẫn thực hiện tự tính tự khai và tự nộp thuế 1. Nguyên tắc chung a Mọi tổ chức và cá nhân là người nộp thuế ngoại trừ những cơ sở cá thể thuộc diện thu ổn định và những trường hợp nộp thuế có liên quan đến tài sản như trước bạ quyền sử dụng đất đều có trách nhiệm - Tự tính thuế tự xác định số thuế phải nộp theo các qui định của chính sách thuế - Tự kê khai và nộp hồ sơ kê khai thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý - Và tự lập thủ tục nộp tiền thuế thông qua hệ thống kho bạc nhà nước. b Người nộp thuế căn cứ vào hệ thống sổ sách chứng từ kế toán của mình để tự tính toán số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Những căn cứ tính thuế đối tượng chịu thuế phương pháp tính thuế . được qui định trong hệ thống các văn bản pháp qui đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. c Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về số liệu đã tính toán và thực hiện việc kê khai thuế cơ quan thuế không xét duyệt tờ khai mà chỉ thực hiện việc hướng dẫn và kiểm soát nhằm giúp người nộp thuế phát hiện những sai sót nếu có. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ kê khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đúng thời hạn do pháp luật về thuế hiện hành đã qui định. Quá thời hạn qui định mà người nộp thuế vẫn chưa thực hiện kê khai người nộp thuế sẽ bị xử phạt hành chánh và cơ quan thuế sẽ ấn định số thuế phải nộp. Cơ quan thuế có thể sẽ tiến hành kiểm tra lại số liệu do người nộp thuế đã kê khai trong thời hạn 5 năm trước đó nếu phát hiện kê khai không đúng cơ quan thuế sẽ truy thu và xử phạt đối với hành vi ẩn lậu đó. d Người nộp thuế tự lập thủ tục và chủ động nộp đầy đủ đúng hạn mọi khoản thuế phải nôp vào ngân sách nhà nước thông qua hệ thống kho bạc. Cơ quan thuế không thu thuế trực tiếp và cũng không thông báo lại số thuế phát sinh do người nộp thuế đã tự xác định. Thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế đã được qui định trong các Luật và Pháp lệnh thuế hiện hành. Thời điểm tính đã nộp là thời điểm kho bạc nhận được tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Quá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN