TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 119

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 119', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ban click vao NAT Site Map Wizard Setu Advanced Setu Maintenance Wizard Setup Password LAN WAN NAF ectirify Dynamic DNS Time And Date Remote Management UPnP System Status DHCP Table Diagnostic Finnware Chọn SUA Only -- Edit details NAT-Mode Network Address Translation _. None _ _ S U A 0 n ly Edit Details O Full Feature Edit Details Bạn đặt 1 port nào đó khoảng từ 10000-65535 để tránh xung đột với các chương trình khác ví dụ trên đây tôi đặt là 56789 end port có thể trùng với start port IP Address là IP máy tính bạn đang sử dụng bạn phải đặt IP tĩnh cho máy bạn ví dụ như sau NAT - Edit SUA NAT Server Set Start Port No. End Port No. IP Address 1 All ports 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 All ports 56789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Save Cancel Click Save thoát khỏi cấu hình router. Đối với các router loại khác các bạn có thể cấu hình tương tự với các loại router khác có thể tính năng NAT được gọi là virtual server 3. Cấu hình cho phần mềm download Sau khi đã cài Azureus bạn có thể bỏ qua cấu hình nó lúc cài đặt bạn mở cửa sổ giao diện chính bạn chọn Tool -- NAT Firewall Test như hình