TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 118

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 118', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Ở hình trên nhấn vào phpmyadmin Welcome to phpMyAdmin MySÛL running on localhost as lootq localhost sql n Database Databases . Please select a database Languac SU MySQL Show MySQL runtime information iH Show MySQL system variables CD Show processes CD Character Sets and Collations Storage Engines Reload MySQL CD Privileges Databases Export Import iî id MySQL Utf8 ge Theme LJ phpMy fl Official f Change Your configuration tile contains settings root with no password that correspond 1 MySQL server is running with this default is open to intrusion and you really she Trong ô C label for text_create_db reate new database label gõ phpbb nhấn Creat Tiêp tuc Download http http Giải nén ra được thư mục phpbb2 copy vào C WAMP WWW Vào trình duyệt gõ localhost phpbb2 Welcome to phpBB 2 Installe Thank you for choosing phpBB 2. In order to complete this install please fill out the details requested bel database you install into should already exist. If you are installing to a database that uses ODBC . DSN for it before proceeding. Các thông số chính như sau Basic Configuration Database Type MySQL 4x 5x Choose your installation method Install Database Configuration Database Server Hostname DSN localhost Your Database Name Ohpbb Database Username root Database Password để trống cái này Admin Configuration gõ Email tên Admin và mật khẩu là đựơc Nhấn START INSTALL Hình sau nếu như thế này là ổn Welcome to phpBB 2 Install Your admin username has been created. At this point your basic installation is complete. You will now be you to administer your new installation. Please be sure to check the General Configuration details and m you for choosing php El 2. Finish Installation Nhấn Finish Install Thông báo sau có dòng Please ensure both the install and contrib directories are deleted Vào C WAMP WWW PHPBB2 xóa thư mục contrib và install Xong F5 trình duyệt đăng nhập nó Với phpbb để vào trang chủ http http localhost phpBB2 Sau khi