TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN VỀ NỘP THUẾ

Đối với các khoản thu về tài sản (thuế trước bạ, chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất), thuế nhà đất, thu sử dụng đất nông nghiệp thì thời hạn nộp thuế được ghi trên thông báo nộp thuế theo từng vụ việc. | Hướng dẫn nộp thuế Cập nhật 13 10 09 HƯỚNG DẪN VỀ NỘP THUẾ THUẾ 1. Thời hạn nôp thuế a. Đối với các khoản thu về tài sản thuế trước bạ chuyển quyền sử dụng đất tiền sử dụng đất. thuế nhà đất thu sử dụng đất nông nghiệp thì thời hạn nộp thuế được ghi trên thông báo nộp thuế theo từng vụ việc. b. Đối với mọi khoản truy thu phạt thì thời hạn nộp thuế được ghi trên quyết định xử lý của cơ quan thuế. c. Đối với trường hợp do đối tượng nộp thuế kê khai thì thời hạn nộp thuế được qui định trong các luật thuế có khác nhau. Sau đây là thời hạn qui định của một số loại thuế phổ thông. -Thuế Giá trị gia tăng Chậm nhất ngày 25 tháng này phải nộp số thuế phát sinh của tháng trước. -Thuế Tiêu thụ đặc biệt Chậm nhất ngày 20 tháng này phải nộp số thuế phát sinh của tháng trước. -Thuế Thu nhập doanh nghiệp Chậm nhất ngày cuối quí phải nộp thuế phát sinh của quí đó. -Thuế Thu nhập cá nhân Chậm nhất đến ngày 15 tháng này phải nộp số thuế phát sinh của tháng trước. d. Đối với mọi khoản thuế còn phải nộp khi báo cáo quyết toán thuế năm Chậm nhất 10 ngày sau khi báo cáo quyết toán đối tượng nộp thuế phải chủ động nộp toàn bộ số thuế còn phải nộp của niên độ báo cáo. 2. Nơi nôp thuế và tài khoản đơn vi nhân Nguyên tắc chung là Kho bạc Nhà nước là cơ quan thu nhận tiền thuế của mọi đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế thuộc diện kê khai thuế hàng tháng phải tự viết giấy nộp tiền để nộp ngay số thuế kê khai quyết toán hoặc nộp theo các quyết định xử lý của cơ quan thuế. a. Đối với những trường hợp kê khai thuế tại Phòng thuế trước bạ thì người nộp thuế sẽ nộp tiền tại điểm thu của KBNN đặt tại Phòng thuế Trước bạ. b. Đối với những trường hợp kê khai thuế tại các Chi cục thuế Đối tượng nộp thuế sẽ nộp tại các điểm thu của Chi nhánh KBNN quận huyện theo hướng dẫn của cơ quan Page 1 of 3 Hướng dẫn nộp thuế Cập nhật 13 10 09 thuế. Tài khoản đơn vị nhận là tài khoản của Chi cục thuế sở tại mở tại chi nhánh KBNN. c. Đối với những trường hợp kê khai thuế tại Cục thuế thành phố - Các doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN