TAILIEUCHUNG - Giới thiệu một số hệ thống tập tin

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp tổ chức quản lý tập tin của một số hệ điều hành sau: | BÀI 10 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG TẬP TIN Nguồn Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp tổ chức quản lý tập tin của một số hệ điều hành sau MS-DOS Windows 95 Windows NT Unix Bài học này giúp chúng ta hiểu được cách một số hệ điều hành thông dụng quản lý tập tin như thế nào. Bài học này đòi hỏi những kiến thức từ hai bài học trước. Đặc điểm Hệ thống tập tin của MS-DOS bắt nguồn từ hệ thống tập tin của hệ điều hành CP M. Nó có những đặc điểm như sau Hệ thống cây thư mục. Khái niệm thư mục hiện hành. Đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối. Thư mục . và . . Có tập tin thiết bị và tập tin khối. Tên tập tin 8 3. Đường dẫn . Không phân biệt chữ thường và chữ hoa. Không có khái niệm người sở hữu. Không có khái niệm nhóm và bảo vệ. Không có liên kết. Không có mount hệ thống tập tin. Có thuộc tính của tập tin. đặt Cài đặt trên đĩa mềm cũng tương tự như trên đĩa cứng những trên đĩa cứng phức tạp hơn. Phần này khảo sát trên đĩa cứng. Lúc đó hệ điều hành MS-DOS được cài đặt trên một partition. Sector đầu tiên của partition là bootsector. Sau bootsector là FAT File Allocation Table lưu giữ tất cả không gian trên đĩa theo phương pháp danh sách liên kết có chỉ mục. Thông thường có từ hai FAT trở lên để phòng hờ. Mỗi entry của FAT quản lý một khối còn gọi là cluster được đánh số bắt đầu từ 2 trên đĩa. Kích thước khối được lưu trong bootsector thông thường từ 1 đến 8 sector. Có hai loại FAT là FAT 12 và FAT 16. FAT 12 có thể quản lý được 4096 khối còn FAT 16 có thể quản lý 64 K khối trên một partition. FAT Giá trị trong mỗi phần tử entry có ý nghĩa như sau 0 Cluster còn trống 0 002 - f fef Cluster chứa dữ liệu của các tập tin F FF0 - f fF6 Dành riêng không dùng F FF7 Cluster hỏng F FF8 - f fff Cluster cuối cùng của chuỗi Có một ánh xạ một một giữa entry và khối ngoại trừ hai entry đầu tiên dùng cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN