TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 114

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 114', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | c o Home Ñ X A IN T ADSL PPP c Dllíìglll 3ỈÈ0H WAN ppp Serme Name ADSL Ureniartie Password DttCOrmr .i Tiweom I . secớâdĩ MRU J MTU J493 MSS 1 Authentication - r. IW. PI Automate Reconnect Advanced ppp. CĩĩilựKatirtei Hình ALỊ5L LAN PFP ENCAPSULATION Coníigiiratioii WAN TAN Bu 6 c 3 Ltfu cau hinh PFPdE VC-Mus PPFM WMu BRIPGE IGMP FPPoA LUC 1483 BridtjedlPULC 1483 Routed IF LLC 1 483 Bridged IPVC-Mux 1 483 Routed IFL-C-Mux aíẺÍCtì IP ŨVẺ1 ATM PPPdEVC-Mux FPPoE LLC PPPoE None Hình Ấn nút Submit tiếp theo chọn Save Setting Xem hình . Vútnal i ll 101 11 PrF Subrnrt I Fosal Settags need to be saved Io Flash and the system needs Io be rebooted for c bulges to take effect Hình Cài dàt LAN Buô c 1 Dàt dia chï IP cho ADE-3000 L AN Confié II ntian IP Address 10002 Subnet Majk 2550 ad Hình Đối với địa chỉ IP của LAN ta có thể để mặc định theo ADE là Bước 2 tuỳ chọn Trong trường hợp cấu hình DHCP 0 DHCP Sm DHCP ddr sî pool iclcctwn c System Allocated c o N SC N T - Difeicd. Snmi Hier Defined Stert Additif lOfta J Hoiîie Ufer PeStttd Ead Addreis 1CW5 1 ADSL LAN DHCP futem r rtltttkfl s AutObLSbủ 0 Ụítr Di ied User Dtfintd Gateway r- 1 Andres WAN Lt t Tone l 1 divyv -0 1BtUcl i ỉ Ọ . lüiwürff Ọ LAN V User Mode MÀüHJser Hình Gõ địa chỉ bắt đầu và kết thúc của DHCP phụ thuộc vào số máy tính trong mạng LAN của bạn . Ví dụ từ đến Chọn DHCP gateway là Automatic Chọn User Mode là Multi-User Bước 3 Cấu hình NAT ÙorifîjiH jfiilii NAT Cojjfipu flbou Hình Chọn Dynamic NAPT Bước 4 Lưu cấu hình chọn Submit tiếp theo chọn Save Setting Filĩeĩgut âa - c SettTyT. FrF jaj-A-shùiS Vntiial Co iol IF v t Submit Agset Sefimgs need to be saved Co Flash and the system needs to be rebooted for c badges to take effect Hình 7. Cài đặt modem Huawei đầu trang Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ http . Nhập Username và Password mặc định của modem Huawei là User name admin Password