TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 5

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | C u 225 Tìm điều kiện để đường thẳng D Ax By C 0 tiếp xúc với parabol P y2 2px x 0. A. pB2 2AC AC 0 B. pA2 2BC BC 0 C. p2 2ABC ABC 0 D. p2C2 2AB AB 0 E. một điều kiện khác. C u 226Tìm điều kiện để đường thẳng D y kx m tiếp xúc với parabol P y2 2px x 0. A. p 2mk mk 0 B. pk2 2m m 0 C. pm2 2k k 0 D. k2 2pm m 0 E. một điều kiện khác C u 227Cho mặt cầu S x - 1 2 y - 2 2 z - 3 2 25 và mặt phẳng P 3x 2y z - 10 0. Gọi r là bán kính hình tròn giao tuyến của S và P . Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. r 4 B. r 6 C. r 5 D. r 3 C u 228Cho mặt cầu S x2 y - 1 2 z2 25 và 4 mặt phẳng P1 4x 7y - 4z 38 0 P2 -4x 7y - 4z - 52 0 P3 7x 4y 4z 41 0 P4 -7x - 4y 4z - 41 0. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. S tiếp xúc P3 không tiếp xúc P2 B. S tiếp xúc P1 không tiếp xúc P2 C. S tiếp xúc tất cả P1 P2 P3 P4 D. S tiếp xúc P4 không tiếp xúc P2 C u 229Mặt cầu S x2 y2 z - 1 2 1 và các mặt phẳng P1 z 3 P2 z -1 P3 x y z - 1 0 P4 x y z - 10 0. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. P2 cắt S B. P3 cắt S C. P1 tiếp xúc S D. P4 cắt S C u 230Mặt cầu S có phương trình x - 1 2 y - 1 2 z - 1 2 1. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. S tiếp xúc với mặt phẳng 4 y 4 - - B. S tiếp xúc với mặt phẳng yoz nhưng không tiếp xúc với mặt phẳng x 2 C. S tiếp xúc với mặt phẳng xoz nhưng không tiếp xúc với mặt phẳng y 2 D. S tiếp xúc với mặt phẳng xoy nhưng không tiếp xúc với mặt phẳng z 2 C u 231 Cho mặt cầu x2 y2 z - 2 2 16 và hai mặt phẳng P1 x 2y z - 2 0 P2 2x 7y -3z 6 0. .Gọi r1 r2 tương ứng là bán kính các đường tròn thiết diện của mặt cầu với hai mặt phẳng trên. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. r1 2r2 B. r2 2r1 C. r2 4 D. Ĩ2 ri C u 232Cho hai mặt cầu S 1 x - 1 2 y2 z - 1 2 4 S2 x - 10 2 y - 8 2 z - 6 2 1. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. S1 tiếp xúc S2 B. Si cắt S2 C. S 1 và S2 ở ngoài nhau D. S1 nằm trong S2 C u 233Cho 2 mặt cầu S1 x2 y2 z2 25 S2 x - 1 2 y - 1 2 z2 25 và 2 mặt phẳng P1 2y 3z 0 P2 x y - z r1 là bán kính đường tròn .