TAILIEUCHUNG - CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Tại sao cần một NHTW độc lập? Cần một sự phân quyền giữa 2 cơ quan tạo tiền (NHTW) và tiêu tiền của nhà nước trong nền kinh tế Nếu NHTW chịu sự quản lý của nhà nước: Chính sách tiền tệ sẽ có thể được NN sử dụng để hỗ trợ cho các chính sách kinh tế của mình, không phải bao giờ cũng phân bổ nguồn lực tối ưu, Ví dụ: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng chỉ định, lạm phát, thâm hụt ngân sách . | CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG HỘI THẢO Lạm phát, ổn định vĩ mô, và phát triển bền vững Vũ Thành Tự Anh Trường Fulbright và Chương trình Việt Nam (Harvard) TP. Hồ Chí Minh, Các chức năng cơ bản của NHTW Phát hành tiền Điều hành chính sách tiền tệ Làm ngân hàng cho chính phủ Quản lý dự trữ ngoại hối và cán cân thanh toán Quản lý hệ thống ngân hàng Xây dựng hệ thống thông tin, thực hiện các nghiên cứu về chính sách tiền tệ Lạm phát thấp → lãi suất thực tăng → tăng tiết kiệm, đầu tư → tăng trưởng kinh tế TỔ CHỨC VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NHTW Tại sao cần một NHTW độc lập? Cần một sự phân quyền giữa 2 cơ quan tạo tiền (NHTW) và tiêu tiền của nhà nước trong nền kinh tế Nếu NHTW chịu sự quản lý của nhà nước: Chính sách tiền tệ sẽ có thể được NN sử dụng để hỗ trợ cho các chính sách kinh tế của mình, không phải bao giờ cũng phân bổ nguồn lực tối ưu, Ví dụ: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng chỉ định, lạm phát, thâm hụt ngân sách Three preconditions for central bank autonomy. Firstly, there should be a clearly spelled out legal and operational framework in which monetary policy is conducted. In the legal framework, the central bank’s independence should be defined to avoid any misconceptions of what the central bank is supposed to achieve. A second condition for greater autonomy is transparency. The third condition is the creation of an efficient institutional framework within which decisions on monetary policy and on its implementation can be made, without undue interference by political functionaries (3 types of independence). . Mức độ độc lập của NHTW Độc lập về tài chính (financial independence) Ai sở hữu NHTW? Khả năng NN tài trợ chi tiêu nhờ các khoản vay từ NHTW Quan hệ giữa chính sách tiền tệ và tài chính công Độc lập về nhân sự (personnel independence) Đại diện của nhà nước trong hệ thống quản trị NHTW Ảnh hưởng của NN đối với bổ/miễn nhiệm nhân sự chủ chốt Độc lập về chính sách (policy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN