TAILIEUCHUNG - Những cách sử dụng khác của that

Những cách sử dụng khác của that Ngoài việc sử dụng trong mệnh đề quan hệ, that còn được dùng trong một số trường hợp khác như dùng làm liên từ, dùng trong mệnh đề that. | Những cách sử dụng khác của that Ngoài việc sử dụng trong mệnh đề quan hệ that còn được dùng trong một số trường hợp khác như dùng làm liên từ dùng trong mệnh đề that. That dùng với tư cách là một liên từ rằng Trường hợp không bắt buộc phải có that Đằng sau 4 động từ say tell think believe thì that có thể bỏ đi được. John said that he was leaving next week. Trường hợp bắt buộc phải có that. Đằng sau 4 động từ mention declare report state thì that bắt buộc phải có mặt. George mentioned that he was going to France next year. That vẫn bắt buộc phải có mặt ở mệnh đề thứ 3 trong câu nếu mệnh đề chính sử dụng một trong 4 động từ trên. The Major declared that on June the first he would announce the result of the search and that he would never overlook the crime punishment. Mệnh đề that Là loại mệnh đề có chứa that. Dùng với chủ ngữ giả it và tính từ. It to be adj That S V That S V . to be adj It is well known that many residents of third world countries are dying. That many residents of third world countries are dying is well known. Dùng với động từ tạo thành một mệnh đề độc lập. It verb complement That S V

TỪ KHÓA LIÊN QUAN