TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 112

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 112', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình Hình Wizard Setup - ISPPe srneters iot ttiteinet Access SeiyicẼNỉire Any J Narro luecmaire Pas wcrrl IP Address Oblan in IPACdiess MJorntiilft static IP AW ũũ Connection Gúnneclon Demand Mw Idle Tire o Set Nai öc-ijpCi nne rti5r Bat Rng I Hình VPI 0 VCI 35 Chú ý Nếu bạn sử dụng ADSL tại các tỉnh thì VPI 0 và VCI là 32 Encapsulation PPPoE LLC Username Username kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp. Password Password kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp. Bước 3 Nhấp vào nút Finish. chờ khoảng 1 phút để modem ghi lại cấu hình. Bước 4 Nhấp vào nút Logout để thoát. Lúc này có thể dùng được Internet. 4. Cài đặt cho modem Aztech DSL305EU 305E đầu trang Cấu hình chung để dùng Internet Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ http . Nhập Username và Password mặc định của Modem. Username admin Password để trắng Hình Tiếp đó nhập các thông số Protocol PPPoE LLC VPI 0 VCI 35 Chú ý Nếu bạn sử dụng ADSL tại các tỉnh thì VPI 0 và VCI là 32 Username Username kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp Password Password kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp Sau khi cấu hình xong nhấp vào nút Connect để kết nối vào Internet Xem hình