TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 4

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | C -2 3 5 D -2 3 -5 C u 156Phương trình của tiếp tuyến của đồ thị C của hàm số y x x - 3 2 tại điểm A 4 4 là A y 9x 32 B y - 9x 32 C y 9x - 32 D y - 9x - 32 C u 157 Cho phương trình x2 - 2mx m2 m - 2 0. Gọi X1 v à x2 là hai nghiệm của pt Giá trị của m để cho X21 x22 8 bằng A m - 1 V m 2 B m - 1 V m -2 C m 1 V m 2 D m - 1 V m -2 C u 158 Giải phương trình log2x log2 x - 6 log27 ta được A x -1 B x 7 C x 1 D x -7 C u 159 Phương trình m 2 sinx - 2mcosx 2 m 1 có nghiệm khi m thoả mãn điều kiện nào sau đây A m 0 V m 1 B m 0 V m 4 C m 0 V m 4 D m 0 V m 4 C u 160Cho hàm số y 2x3 3 m - 1 x2 6 m - 2 x - 1 và điểm A 0 -1 . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ứng với m 1 biết rằng tiếp tuyến ấy đi qua A ta được A y -1 y 9 8 x - 1 B y 1 y - 9 8 x - 1 C y -1 y - 9 8 x - 1 D y 1 y 9 8 x - 1 C u 161 Đồ thị hàm số y x2 - mx 2m - 2 x - 1 có đường tiệm cận xiên là A y x m - 1 B y x 1 - m C y x - m - 1 D y x m 1 C u 162 Trong mp Oxy cho họ đường tròn Cm x2 y2 - 2mx - 2 m - 2 y 2m2 - 2m - 3 0 Tập hợp đường tròn Cm khi m thay đổi là đường nào sau đây A đường thẳng y - x 1 B đường thẳng y - x - 1 C đường thẳng y X 1 D đường thẳng y X - 1 C u 163Cho x y là hai số dương thay đổi thoả mãn điều kiện X y 1 Tìm giá trị nhỏ nhất của P Xy 1 Xy ta được A 17 3 B 16 3 C 17 4 D 15 4 C u 164 Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số y ax2 2a 1 x a 3 x 2 luôn luôn đi qua điểm cố định nào đây a 1 A 0 1 B 1 0 C -1 0 D 0 -1 C u 165Trong không gian Oxyz cho mp P 6x 3y 2z - 6 0 và điểm M 0 0 1 . Điểm nào sau đây đối xứng với M qua mp P . A 48 49 24 49 -48 49 B 48 49 -24 49 -48 49 C 48 49 24 49 65 49 D -48 49 24 49 65 49 C u 166Cho C là đồ thị hàm số y x2 x - 3 x 2 và đường thẳng d 5x - 6y - 13 0. Giao điểm của C và d gồm các điểm sau đây A -1 3 8 -53 6 B -1 -3 8 -53 6 C -1 -3 -8 -53 6 D 1 3 8 -53 6 C u 167 Để cho phương trình x3 - 3x m có 3 nghiệm phân biệt giá trị của m thoả mãn điều kiện nào sau đây A -2 m 0 B -2 m 1 C - 2 m 2 D -1 m 2 C u 168 Giải phương trình 22x 2 - 1 0 ta được nghiệm là số nào sau

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.