TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 4

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | C -2 3 5 D -2 3 -5 C u 156Phương trình của tiếp tuyến của đồ thị C của hàm số y x x - 3 2 tại điểm A 4 4 là A y 9x 32 B y - 9x 32 C y 9x - 32 D y - 9x - 32 C u 157 Cho phương trình x2 - 2mx m2 m - 2 0. Gọi X1 v à x2 là hai nghiệm của pt Giá trị của m để cho X21 x22 8 bằng A m - 1 V m 2 B m - 1 V m -2 C m 1 V m 2 D m - 1 V m -2 C u 158 Giải phương trình log2x log2 x - 6 log27 ta được A x -1 B x 7 C x 1 D x -7 C u 159 Phương trình m 2 sinx - 2mcosx 2 m 1 có nghiệm khi m thoả mãn điều kiện nào sau đây A m 0 V m 1 B m 0 V m 4 C m 0 V m 4 D m 0 V m 4 C u 160Cho hàm số y 2x3 3 m - 1 x2 6 m - 2 x - 1 và điểm A 0 -1 . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ứng với m 1 biết rằng tiếp tuyến ấy đi qua A ta được A y -1 y 9 8 x - 1 B y 1 y - 9 8 x - 1 C y -1 y - 9 8 x - 1 D y 1 y 9 8 x - 1 C u 161 Đồ thị hàm số y x2 - mx 2m - 2 x - 1 có đường tiệm cận xiên là A y x m - 1 B y x 1 - m C y x - m - 1 D y x m 1 C u 162 Trong mp Oxy cho họ đường tròn Cm x2 y2 - 2mx - 2 m - 2 y 2m2 - 2m - 3 0 Tập hợp đường tròn Cm khi m thay đổi là đường nào sau đây A đường thẳng y - x 1 B đường thẳng y - x - 1 C đường thẳng y X 1 D đường thẳng y X - 1 C u 163Cho x y là hai số dương thay đổi thoả mãn điều kiện X y 1 Tìm giá trị nhỏ nhất của P Xy 1 Xy ta được A 17 3 B 16 3 C 17 4 D 15 4 C u 164 Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số y ax2 2a 1 x a 3 x 2 luôn luôn đi qua điểm cố định nào đây a 1 A 0 1 B 1 0 C -1 0 D 0 -1 C u 165Trong không gian Oxyz cho mp P 6x 3y 2z - 6 0 và điểm M 0 0 1 . Điểm nào sau đây đối xứng với M qua mp P . A 48 49 24 49 -48 49 B 48 49 -24 49 -48 49 C 48 49 24 49 65 49 D -48 49 24 49 65 49 C u 166Cho C là đồ thị hàm số y x2 x - 3 x 2 và đường thẳng d 5x - 6y - 13 0. Giao điểm của C và d gồm các điểm sau đây A -1 3 8 -53 6 B -1 -3 8 -53 6 C -1 -3 -8 -53 6 D 1 3 8 -53 6 C u 167 Để cho phương trình x3 - 3x m có 3 nghiệm phân biệt giá trị của m thoả mãn điều kiện nào sau đây A -2 m 0 B -2 m 1 C - 2 m 2 D -1 m 2 C u 168 Giải phương trình 22x 2 - 1 0 ta được nghiệm là số nào sau

TÀI LIỆU HOT