TAILIEUCHUNG - Bài giảng toán kinh tế (Phần 2)

Tham khảo tài liệu 'bài giảng toán kinh tế (phần 2)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương III Các mở rộng của quy hoạch tuyến tính Bảng 2 X0 X bj aj 30 25 35 40 u1 45 9 -3 1 S 2 20 7 -3 0 50 5 - X 30 4 -5 6 -6 2 0 -2 35 5 1 é 6 -6 1 3 - 20 -1 vj 7 1 2 4 Bước 2 Kiểm tra tính tối ưu của phương án xuất phát X0. Ta thấy X0 là phương án chưa tối ưu. Điều chỉnh X0 X1 ta được phương án X1 cho ở bảng sau Bảng 3 X1 bj aj 30 25 35 40 U1 45 9 -3 1 2 7 4 0 50 5 4 -4 6 -5 2 _ 40 -1 35 5 6 -6 1 5 3 -1 -1 vj 6 1 2 3 0 25 20 0 X1 là phương án tối ưu Xcpt X1 10 0 0 40 fmin f Xpt 310 đvcp .20 0 15 0 _ Bài tập 2 Giải bài toán vận tải với các số liệu được cho ở bảng sau bj ai 150 90 90 70 120 9 6 3 9 125 6 8 7 8 155 5 7 2 7 89 Chương III Các mở rộng của quy hoạch tuyến tính Giải Cách 1 Tìm phương án xuất phát bằng phương pháp góc Tây Bắc. Bước 1 Tìm phương án xuất phát bằng phương pháp góc Tây Bắc ta được phương án xuất phát X0 được cho ở bảng 1. Bước 2 Kiểm tra tính tối ưu của phương án xuất phát X0. Ta thấy X0 là phương án không suy biến chưa tối ưu. Bảng 1 X0 bj ai X. 150 90 90 70 U1 120 9 - Í20 6 5 3 7 9 6 3 125 6 30 8 90 7 - L5 8 4 0 155 5 7 - 2 7 - 5 vj 6 8 7 12 Bước 3 Điều chỉnh X0 X1 ta được phương án X1 cho ở bảng 2 Bảng 2 X1 bj ai 150 90 90 70 U1 120 9 6 - - 3 9- 3 - 1 Ồ CĐ 125 6 8 ry - 0 -ĩJ - 903 155 5 L J 7 L_t_ 2 . 7 2 Vtìj vj 6 8 0 5 Ta coi X0 như X1 rồi quay lại bước 2 cứ tiếp tục như vậy ta tìm được phương án X2 X3 cho ở bảng 3 bảng 4. 90 Chương III Các mở rộng của quy hoạch tuyến tính Bảng 3 X2 bj ai 150 90 90 70 U1 120 9 - 2l 6 9 5 05 3 Q 9 - 0 125 6 125 8 - 7 - 8 - -3 155 5 3 7 - 2 - 85 7 7 -1 vj 9 6 3 8 Bảng 4 X3 Ở bảng 4 ta thấy V Ạj 0 i 1 3 j 1 4 X3 Xopt 0 90 30 0 125 0 0 0 25 0 60 70 u fXopt 2065 đvcp Bài toán có phương án tối ưu là không duy nhất. Thật vậy nếu chọn ô 2 4 làm ô điều chỉnh ta tìm được phương án tối ưu khác. Cách 2 Tìm phương án xuất phát bằng phương pháp Min-cước Khi tìm phương án xuất phát bằng phương pháp Min- cước ta được phương án xuất phát X0 cho ở bảng sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN