TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 3

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | B. ai0 11 C. Cả 3 phương án kia đều sai. D. ai0 -1 C u 83 Xét khai triển 1 x 13 . Gọi ai là hệ số của x1 trong khai triển i 0 1 2 . . 11 Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. a0 a1 a2 . a12 a13 B. Cả 3 phương án đều sai C. a0 a1 a2 . a6 a7 a8 a9 . a12 a13 D. a0 a1 a2 . as a7 a8 a9 . a12 a13 C u 84 Đặt S Ỷ -3 ứ I. Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. S 243 B. S 245 C. S 242 D. S 81 C u 85 Cho P x 1 - 2x 3x2 - 4x3 5x4 - 4x5 101. Viết P x a0 a1x a2x2 . a505X505. Đặt S a0 a10 . a505. Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. S 1 B. S 2 C. S -1 D. S -2 C u 86 Giả sử A là tập hợp có 6 phần tử. Gọi s là số tất cả các tập hợp con của A. Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. s 66 B. s 18 C. s 36 D. s 64 C u 87 Đặt ú ừ 11 ừ 11 ừ 11 ừ 11 ừ ỈỈ ừ ỈỈ. Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một câu trả lời A. S 512 B. S 256 C. S 1024 D. S 600 C u 88 Xét khai triển 1 2x 7 . Gọi a5 là hệ số của x5 trong khai triển . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. a 2cị J r B. C. Cả 3 phương án kia đều sai at ơặ D. b _ 7 C u 89 Xét C -- L7 -- LC o r r 2 .xl5 phương án Đúng. Chọn một câu trả lời A. ai5 3 Lựa chọn B. ai5 2 C. ai4 14 D. ai4 15 log 2x2 4x 3 2 C u 90 Giải bất phương trình A. B. la 3 V 0 2 l C. b- 2 6 -Ị 7 2 D. 2 60 C u 91 Giải bất phương trình log 2x2 4x 3 2 . A. 2 B. 1C2 C. X ĩ D. x 1 C u 92 Giải phương trình 4 x 4-4 ũ A. 4 B. 2 C. 2 Ũ D. Một đáp số khác. C u 93 Giải phương trình í-x 4-1 1 24. A. 2 3 B. 2 2 C. 2 1 D. Một đáp số khác logl -2 log x2-3x 2 C u 94 Giải bất phương trình A. 1 2 2 lĩ. 2 D. 4 _ .log 0 C u 95 Giải bất phương trình 7 A. x 3 B x 2 C. 0 4 D. 1 X C u 96 Giải bất phương trình 1 ểí _ A. x 4 B. 4 2 13 C. 2 4 D. 2 1 C u 97 Giải phương trình 4x4-3 -ị A. 2 4 2 2 B. 2 ũ C. 2 1 2 ĩ D. X 1 logịx2-6x Ũ C u 98 Giải bất phương trình 2 A. - b- B. 2 2 ĩ C. s 1 D. A và C đều đúng logịx2-4x 4 0 C u 99 Giải bất phương trình 2 A. X 0 B. X 1 C. 2 D. 1 2 C u 100 Giải bất phương trình 4X Ũ A. X 0 .