TAILIEUCHUNG - Bài giảng toán kinh tế ( Phần 1)

Tài liệu tham khảo giáo trình môn toán kinh tế dành cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH PTIT ĐAO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TOÁN KINH TẾ Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 TOÁN KINH TẾ Biên soạn . NGUYỄN QUẢNG TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI LỜI NÓI ĐẦU Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập môn học Toán kinh tế dành cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện tổ chức biên soạn tập Sách hướng dẫn học tập Sách HDHT môn học Toán kinh tế theo đúng chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Học viện. Tập sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa chọn lọc bổ sung tập giáo trình Toán chuyên ngành đã được Nhà xuất bản Bưu điện ấn hành vào tháng 9 năm 2003 và các bài giảng Toán kinh tế đã được sử dụng giảng dạy cho chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện. Nội dung tập sách được cấu trúc gồm 7 chương Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính Chương 3. Một số mô hình tối ưu tuyến tính khác Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng. Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế. Chương 6. Lý thuyết Phục vụ đám đông Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có khả năng tự học tự nghiên cứu các tác giả không đi sâu vào các vấn đề lý luận và kỹ thuật toán học phức tạp mà chỉ tập trung trình bày giới thiệu những kiến thức cơ bản chủ yếu thiết thực và cập nhật làm cơ sở cho việc học tập nghiên cứu phân tích kinh tế nói chung và học tập các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ở cuối mỗi chương sau phần khái quát và tóm tắt các vấn đề cơ bản chủ yếu của lý thuyết các tác giả đưa ra các bài tập mẫu và phân tích cách giải để người học có thể tự giải được những bài toán liên quan đến lý luận đã học. Phần bài tập cuối mỗi chương cũng sẽ giúp người học tự nghiên cứu vận dụng các lý luận đã học vào phân tích lý giải các nội dung thực tiễn liên quan. Mặc dù các tác giả đã đầu tư nghiên cứu chọn lọc biên soạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG