TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 2

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | x2 x l C u 32 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số Z1 X2 x 1 A. max s 3 B. max s 4 C. max s s D. max s 6 -y- _ X2 1 C u 33 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số _ X2 x 1 A. mím V B. min y 2 C. miny 1 D. miny 2 C u 34Tìm giá trị lớn nhất của hàm số _ X2 x 1. A. maxy 2 B. maxY C. maxY D. maxY 3- -y- _ X2 3 C u 35 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số _ X2 x 2. A. miny B. miny 6 7 C. miny l D. Iiiiii2 l- c C u 36 Cho phương trình 4- i a a 1 - ũ với a 1. Định a để nghiệm của phương trình đạt giá trị lớn nhất. A. a ĩ B. a 2 C. a 1 D. a 0 C u 37Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 6x lũ. A. min y _ 1 B. miny _ 1 3 C. min y 2 D. min y 4 C u 38Tìmgiá trị lớn nhất của hàm số y l -i-3trên đoạn -1-1 5 A. max y B. max y C. max7 9 D. maxy C u 40Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y _ M _ xI - trên đoạn - -b _ . A. min y _ f 0 B. minY _ C. miny fơ D. miny f -1 C u 41Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y f trên đoạn -b _ A. max y _ B. max y _ C. ma r 9 D. maxV f C u 42Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y _ f x _ A. min y _ f X _ C. miny 1 B. minY 0 D. minY C u 42Cho y x2 - 5x 6 và điểm M 5 5 . Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Mọi tiếp tuyến với đường cong đều cắt trục hoành B. Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M C. Tồn tại tiếp tuyến với đường cong qua M và song song với trục tung D. Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M C u 43Cho y . Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Tồn tại duy nhất một cặp tiếp tuyến với đường cong mà chúng song song với nhau B. Không tồn tại cặp tiếp tuyến với đường cong mà chúng song song với nhau C. Tồn tại vô số cặp tiếp tuyến mà hai tiếp tuyến trong từng cặp song song với nhau D. Cả ba phương án kia đều sai C u 44Cho đường cong y x2 - 5x 6. Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết rằng nó song song với đường thẳng y 3x 1. Lựa chọn đáp số đúng Chọn một câu trả lời A. y 3x B. y 3x - 10 C. y 5x 3 _u D. y _V-Ĩ 2 C u 45Cho y x2 - 3x và y - 2x2 5x. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Không có tiếp tuyến chung nào B. Cả ba phương án