TAILIEUCHUNG - Qui trình bán hàng

Nhiệm vụ cấp trên giao: ,Chỉ tiêu bán hàng trong tháng/quí - Những thông tin cần thu thập - Những báo cáo cần ghi nhận và nộp cho cấp trên ,Chiến lược bán hàng do cấp trên phổ biến ,Bảng giá sản phẩm , Nội dung chương trình khuyến mại trong tháng (nếu có) , Thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh (thu thập qua các buổi họp sales), Khoá huấn luyện Srep của Công ty | Qui trình bán hàng TÀI LIỆU TRAINING 1 Qui trình bán hàng Mục lục Mục PHẦN I QUI TRÌNH BÁN HÀNG CỦA I. II. III. IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KIỂM TRA THỰC V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUI TRÌNH LÀM VIỆC CỦA 1. Chuẩn bị .5 2. Lên kế hoạch .8 3. Steps .8 4. Trình bày Presentation .11 5. Kết thúc .12 PHẦN II QUI TRÌNH BÁN HÀNG CỦA I. INPUT .14 II. STEPS .14 III. OUTPUT .14 IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KIỂM TRA THỰC V. HƯỚNG DẪN CHI 1. Chuẩn bị .15 2. Mở đầu .15 3. Trình 4. Kết thúc .16 PHẦN III. QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA I. INPUT .17 II. STEPS .18 III. OUTPUT .18 IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KIỂM TRA THỰC V. HƯỚNG DẪN CHI PHẦN IV. QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA I. INPUT .20 II. STEPS .20 III. OUTPUT .20 IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KIỂM TRA THỰC V. HƯỚNG DẪN CHI PHẦN V. QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA SM . 22 I. INPUT . 22 2 Qui trình bán hàng II. STEPS .22 III. OUTPUT .22 IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KIỂM TRA THỰC V. HƯỚNG DẪN CHI PHẦN VI. QUI TRÌNH LÀM SALES I. INPUT . 23 II. Steps .24 III. OUTPUT .25 IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KIỂM TRA THỰC V. ĐỀ NGHỊ CẢI 1. Định nghĩa thuật ngữ Kế toán quản trị và phương pháp tính 2. Các thuật ngữ sử dụng trong báo cáo định kỳ .27 3. Các loại báo cáo quản trị format cácn tính PHẦN VII. QUI TRÌNH BÁN HÀNG ĐẶC 1. Bán hàng qua điện 2. Bán hàng qua 3. Bán hàng tại các Hội chợ triển lãm quảng 4. Bán hàng cho các Tiệc PHẦN VIII. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN I. II. III. Output . 29 PHẦN IX. QUI TRÌNH LÀM VIỆC LIÊN PHÒNG