TAILIEUCHUNG - Open Office toàn tập part 2

- Thứ tự ưu tiên: Khi tính toán, Open Calc sẽ ưu tiên các phép toán logic trước rồi mới đến phép toán số học. Thứ tự thực hiện các phép toán số học trong Open Calc có mức ưu tiên như sau: | Không bằng hay còn gọi là khác A1 - Thứ tự ưu tiên Khi tính toán Open Calc sẽ ưu tiên các phép toán logic trước rồi mới đến phép toán số học. Thứ tự thực hiện các phép toán số học trong Open Calc có mức ưu tiên như sau Thứ tư ưu tiên Phép toán Chức năng 1 - Đảo dụ - 2 3 5 là phép đảo dấu kết quả t 2 Lấy phần trăm 3 A Phép lũy thừa 4 và Phép nhân và chia 5 và - Phép cộng và trừ 6 Phép nối chuỗi. Ví dụ Viet Nam sẽ cho ra kí 7 Các phép toán so sánh - Để làm thay đổi trật tự tính toán chúng ta chỉ được dùng cặp dầu ngoặc đơn để nhóm các biểu thức ưu tiên tính trước. Vi du 10 5 2 được kết quả là 20 10 5 2 được kết quả là 30 Ẽ . D 1 TEN MẶT HÀNG SOLƯỢNG ĐƠN GIẢ THÀNH TIÊN 2 Đường 1Ệ 6300 r 9450001 3 Sữa BO 7500 4 Gạo 250 3200 5 Mắm 45 8500 6 7 Ki ểu T ext Ki lu Numb er KieuF ormul a Open Calc Nhập dữ liệu vào bảng tính Trong kỳ 4 của loạt bài viết về Open Calc phần mềm mở bảng tính điện tử chúng ta sẽ khảo sát các tham tác nhập liệu vào bảng tính như thế thế làm thế nào để chọn ô chọn cột xóa nội dung các thao tác và đồng thời bài viết sẽ cho bạn bạn biết các phím tắt đề thực hiện được nhanh hơn. dữ liệu vào bảng tính 1. Nhập dữ liệu vào một ô Chuyển hộp sáng đến ô cần nhập Khi bạn chọn vào 1 ô bất kì thỉ ô đó thì màu của ô đó khác với các ô khác trong bài viết này được dịch tạm là hộp sáng . Nhập dữ liệu theo kiểu đã qui định các kiểu dữ liệu đã được hướng dẫn ở phần 3 . Bấm Enter hoặc phím di chuyển hộp sáng hoặc nhắp vào ô khác. Ghi chú - Chiều dài tối đa của chuỗi dữ liệu trong 1 ô là 255 ký tự - Khi nhập dữ liệu mới vào ô đã có chứa dữ liệu thì nó sẽ ghi đè lên dữ liệu cũ - Để hủy bỏ việc nhập dữ liệu đang thực hiện bấm nút ESC - Để sửa đổi dữ liệu tại 1 ô ta bấm F2 hoặc nhắp đôi chuột tại ô đó - Huỷ bỏ thao tác vừa làm để trở lại tình trạng trước đó nhắp nút Undo trên thanh công cụ chuẩn hoặc bấm Ctrl Z - Dùng trở lại thao tác vừa hủy bỏ nhắp nút Redo trên thanh công cụ chuẩn hoặc bấm Ctrl Y 2. Nhập cùng dữ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN