TAILIEUCHUNG - Tài liệu hướng dẫn giảng dạy thông tin tin học

Tham khảo sách 'tài liệu hướng dẫn giảng dạy thông tin tin học', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Mục lục Mục lục. GIỚI THIỆU. GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT. TÀI LIỆU THAM KHẢO. Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG. Tóm tắt. Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG. I. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ. II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH. . Mạng cục bộ LAN Local Area Network . . Mạng đô thị MAN Metropolitan Area Network . . Mạng diện rộng WAN Wide Area Network . . Mạng Internet. III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG. . Mô hình xử lý mạng tập trung. . Mô hình xử lý mạng phân phối. . Mô hình xử lý mạng cộng tác. IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG. . Workgroup. IV. 2. Domain. V. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG. V. 1. Mạng ngang hàng peer to peer . V. 2. Mạng khách chủ client- server . VI. CÁC DỊCH VỤ MẠNG. VI. 1. Dịch vụ tập tin Files Services . . Dịch vụ in ấn Print Services . . Dịch vụ thông điệp Message Services . . Dịch vụ thư mục Directory Services . . Dịch vụ ứng dụng Application Services . . Dịch vụ cơ sở dữ liệu Database Services . VI. 7. Dịch vụ Web. VII. CÁC LỢI ÍCH THỰC TẾ CỦA MẠNG. VII. 1. Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng. đổi dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. sẻ ứng dụng. trung dữ liệu bảo mật và backup tốt. dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng. dụng các dịch vụ Internet. Bài 2 MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI. Tóm tắt. I. MÔ HÌNH OSI. . Khái niệm giao thức protocol . . Các tổ chức định chuẩn. . Mô hình OSI. . Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu OSI. II. QUÁ TRÌNH XỬ LÝ VÀ VẬN CHuYểN của một gói dữ liệu. . Quá trình đóng gói dữ liệu tại máy gửi . . Quá trình truyền dữ liệu từ máy gửi đến máy nhận. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 1 555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy II. 3. Chi tiết quá trình xử lý tại máy III. MÔ HÌNH THAM CHIẾU TCP III. 1. Vai trò của mô hình tham chiếu TCP . Các lớp của mô hình tham chiếu TCP . Các bước đóng gói dữ liệu trong mô hình TCP . So sánh mô hình OSI và TCP Bài 3 ĐỊA CHỈ Tóm tắt.