TAILIEUCHUNG - Phân tích hoạt động kinh doanh - Nxb. Lao động

Nội dung sách Phân tích hoạt động kinh doanh phần lý thuyết gồm 5 chương. Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh. Chương 2: Phân tích chi phí và giá thành. Chương 3: Phân tích tình hình tiêu thụ. Chương 4: Phân tích lợi nhuận. Chương 5: Phân tích tài chính. Mời bạn đọc tham khảo. | PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KíNH DOANH MI k u 41 UkA I All lkJM. PHAN lY thuyet 1 CHƯƠNG 1 TONG QUÁT VE PHAN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . NỘI DUNG PHAN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . Khai niệm Phân tích hoat động kinh doanh Operating activities analysis là mon học nghiên cứu quá trình sán xuất kinh doanh tàng những phương pháp rieng kết hợp vơi các ly thuyết kinh tế và các phương pháp ky thuật khíc nhằm đến viẹc phân tích đánh giá tình hình kinh doanh và những nguyen nhân ảnh hương đến kết quả kinh doanh phít hiên những quy luật của các mt hoat động trong doanh nghiep dựa vào các dữ lieu lịch sữ làm cơ sơ cho các dữ báo và hoach định chính sách. Đe quản ly doanh nghiep trong nen kinh tế thị trữơng nhữ hiẹn nay đoi hỏi các doanh nghiep khong những phải tô chữc hạch toán kinh doanh mọt cách chính xác mà con phải tích cữc to chữc cong tóc phân tích hoat đọng kinh doanh. Cung vơi kế toán và các khoa hoc kinh tế khác phân tích hoat đOng kinh là mOt trong những cong cu dác lữc đe quản ly và đieu hành co hieu quả các hoat đOng cua doanh nghiep. Tien thân cua phân tích hoat đOng kinh doanh là cong viec co tính xem xet đơn giản mOt so chỉ tieu tong quát dữa tren dữ lieu cua bảng tong kết tài sản -con goi là phân tích kế toán hay kế toán nOi bo. Do sữ đoi hoi ngày càng cao cua nhu cầu quản ly sữ mơ rOng ve quy mo cung nhữ xu hữơng đi vào chieu sâu và chất lữơng cua các hoat đOng doanh nghiep phân tích hoat đOng kinh doanh vơi nOi dung đoi tữơng phạm vi và phữơng phí p nghieu cữu rieng biết tất yếu trơ thinh mOt khoa hoc đOc lập và ngày càng hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN