TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 8: TÁI ĐỊNH NGHĨA (OVERLOADING)

Nội dung: Tái định nghĩa hàm. Tái định nghĩa toán tử. Chuyển đổi kiểu. Tái định nghĩa toán tử xuất (). Tái định nghĩa toán tử [], toán tử (). Khởi tạo ngầm định - Gán ngầm định. Tái định nghĩa toán tử ++ và -- Tái định nghĩa new và delete. | TÁI ĐỊNH NGHĨA CHƯƠNG 8: (OVERLOADING) Bộ môn Hệ Thống Máy Tính và Truyền Thông Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Đại học Cần Thơ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Nội dung Tái định nghĩa hàm. Tái định nghĩa toán tử. Chuyển đổi kiểu. Tái định nghĩa toán tử xuất (>) Tái định nghĩa toán tử [], toán tử () Khởi tạo ngầm định - Gán ngầm định. Tái định nghĩa toán tử ++ và -- Tái định nghĩa new và delete Chương 8 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Tái định nghĩa hàm Định nghĩa các hàm cùng tên Đối số phải khác nhau: class Time { //. long GetTime (void); // số giây tính từ nửa đêm void GetTime (int &hours, int &minutes, int &seconds); }; Số lượng Thứ tự Kiểu Có thể dùng đối số mặc định. void main() { int h, m, s; long t = GetTime(); // Gọi hàm ??? GetTime(h, m, s); // Gọi hàm ??? } Chương 8 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Tái định nghĩa toán tử Định nghĩa các phép toán trên đối tượng. Các phép toán có thể tái định nghĩa: Đơn hạng + - * ! ~ & ++ -- () -> ->* new delete Nhị hạng + - * / % &

TỪ KHÓA LIÊN QUAN