TAILIEUCHUNG - Lý thuyết bộ ba bất khả thi

Lý thuyết bộ ba bất khả thi (The Impossible Trinity (hay Inconsistent Trinity hay Triangle of Impossibility)) là một chính sách kinh tế quốc tế. Lý thuyết phát biểu rằng: một quốc gia không thể đồng thời thực hiện cùng một lúc 3 mục tiêu chính sách vĩ mô: Ổn định tỷ giá Tự do hóa dòng vốn Chính sách tiền tệ độc lập “Bạn không thể có đồng thời tất cả: một quốc gia chỉ có thể chọn tối đa 2 trong 3. Nó có thể chọn một chính sách ổn định tỷ giá nhưng phải hi sinh tự. | r J 1 Á 1 V 1 1 Á. V J Lý thuyêt bộ ba bât khả thi Lý thuyết bộ ba bất khả thi The Impossible Trinity hay Inconsistent Trinity hay Triangle of Impossibility là một chính sách kinh tế quốc tế. Lý thuyết phát biểu rằng một quốc gia không thể đồng thời thực hiện cùng một lúc 3 mục tiêu chính sách vĩ mô Ôn định tỷ giá Tự do hóa dòng vốn Chính sách tiền tệ độc lập Bạn không thể có đồng thời tất cả một quốc gia chỉ có thể chọn tối đa 2 trong 3. Nó có thể chọn một chính sách ổn định tỷ giá nhưng phải hi sinh tự do hóa dòng vốn tức là tiếp tục kiếm soát vốn giống như Trung Quốc ngày nay nó có thể chọn một chính sách tự do hóa dòng vốn nhưng vẫn tự chủ về tiền tệ song phải để tỷ giá thả nổi giống như Anh hoặc Canada hoặc nó có thể chọn kiểm soát vốn và ổn định chính sách tiền tệ nhưng phải thả nổi lãi suất để chống lạm phát hoặc suy thoái giống như Achentina hoặc hầu hết Châu Âu -- trích lời đề tặng Robert Mundell - Paul Krugman 1999. Đây là mô hình lý thuyết rất phổ biến gọi là mô hình Mundell- Fleming được Robert Mundell và Marcus Fleming phát triển trong những năm 1960. Và vào những năm 1980 khi vấn đề kiểm soát vốn bị thất bại ở nhiều quốc gia cùng với mâu thuẫn giữa việc neo giữ tỷ giá và chính sách tiền tệ độc lập ngày càng rõ ràng thì Lý thuyết bộ ba bất khả thi đã trở thành nền tảng cho kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở. The Inconsistent Trinity At a certain time country could have a combination of any hvo of those three conditions. Fixed Exchange Rate Free Capital Flow Sovereign Monetary Policy Example if China has a fixed FX rate and allows free capital flows then it has to use its monetary policy to maintain the FX rate so it is not sovereign anymore. it y . y 7 âi Mot kiêu khac cùa ly thuyêt bo ba bât kha thi rât duoc chu y - voi mot chinh sach ôn dinh ty gia hoàn hao voi mot tài khoan vôn mo không bi kiêm soat hoàn hao nhung mot quôc gia vân hoàn toàn không thê tu chù chinh sach tien tê. Nhùng vi du lap lai trên thê gioi cho thây o nhùng noi và thài diêm mà

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN