TAILIEUCHUNG - Chương 6: Lập Trình Hướng Đối Tượng

Mục tiêu: Giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng Nội dung: Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp. Thuộc tính và phương thức. Thông điệp và truyền thông điệp. Tính bao gói, tính kế thừa, tính đa hình. | LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ Đại Học Cần Thơ Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Bộ môn Hệ thống máy tính & Truyền Thông CHƯƠNG 6 Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented Programming) Mục tiêu Giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng Nội dung Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp Thuộc tính và phương thức Thông điệp và truyền thông điệp Tính bao gói, tính kế thừa, tính đa hình Chương 6 6. Khái Niệm Lập trình hướng đối tượng (OOP- Object-Oriented Programming) một cách tư duy mới, tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng máy tính. một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng. Quá trình tiến hóa của OOP Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa dữ liệu Lập trình hướng đối tượng 6. Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối Tượng? Loại bỏ những thiếu sót của tiếp cận theo thủ tục Trong OOP Dữ liệu được xem như một phần tử chính yếu và được bảo vệ Hàm gắn kết với dữ liệu, thao tác trên dữ liệu Phân tách bài toán thành nhiều thực thể (đối tượng) xây dựng dữ liệu + hàm cho các đối tượng này. Tăng cường khả năng sử dụng lại 6. Đặc Điểm Quan Trọng Nhấn mạnh trên dữ liệu hơn là thủ tục Các chương trình được chia thành các đối tượng Dữ liệu được che giấu và không thể được truy xuất từ các hàm bên ngoài Các đối tượng có thể giao tiếp với nhau thông qua các hàm Dữ liệu hay các hàm mới có thể được thêm vào khi cần Theo tiếp cận từ dưới lên 6. Thuận Lợi So với các tiếp cận cổ điển thì OOP có những thuận lợi sau: OOP cung cấp một cấu trúc module rõ ràng Giao diện được định nghĩa tốt Những chi tiết cài đặt được ẩn OOP giúp lập trình viên duy trì mã và sửa đổi mã tồn tại dễ dàng (các đối tượng được tạo ra với những khác nhau nhỏ so với những đối tượng tồn tại). OOP cung cấp một framework tốt với các thư viện mã mà các thành phần có thể được chọn và sửa đổi bởi lập trình viên. 6. Trừu Tượng Hóa (Abstraction) Trừu tượng hóa Phân biệt cần thiết với chi tiết Giao diện – Cài đặt Cái gì – .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN