TAILIEUCHUNG - vấn đề sa mạc hóa ở Việt Nam hiện nay

Tham khảo bài thuyết trình 'vấn đề sa mạc hóa ở việt nam hiện nay', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Vấn đề sa mạc hoá ở Việt Nam hiện nay: \Nhóm thực hiện: Bố cục Phần 1: Những vấn đề chung về sa mạc Phần2: Thực trạng sa mạc hóa ở Việt Nam hiện nay. Phần 3: Giải pháp. Phần 1: Những vấn đề chung về sa mạc Khái niệm: Sa mạc hóa là sự suy thoái đất đai tại các vùng khô hạn, bán khô hạn, vùng ẩm nửa khô hạn do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người gây ra. Nguyên nhân: Hầu hết là do con người gây ra : + lạm dụng đất đai trong các ngành chăn nuôi gia súc, canh tác ruông đất. - Cháy rừng Châu Âu Austraylia Sự biến đôỉ khí hậu: Gây ra hạn hán lũ lụt làm cho đất bị sói mòn, khô cằn thiếu chất dinh dưỡng, người dân không canh tác được bỏ hoang sau một thời gian bị hoang hóa Sự di chuyển của các cồn cát . Ảnh hưởng của sa mạc hóa -Ảnh hưởng lớn nhất của nạn sa mạc hóa là nét đa dạng sinh thái bị suy giảm và năng suất đất đai cũng kém đi. -Diện tích đất đai bị thu hẹp -Ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân Thực .