TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 4: HÀM (FUNCTION)

Mục tiêu: Mô tả cách khai báo, định nghĩa, và gọi hàm. Nội dung: Khai báo hàm, định nghĩa hàm. Tham số, đối số, phạm vi. Biến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyến. Đối số mặc định, đối số hàng lệnh. | Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ HÀM CHƯƠNG 4: (FUNCTION) Hàm Mục tiêu Mô tả cách khai báo, định nghĩa, và gọi hàm Nội dung Khai báo hàm, định nghĩa hàm Tham số, đối số, phạm vi Biến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyến Đối số mặc định, đối số hàng lệnh Chương 4 Hàm Là Gì? Một phương thức để đóng gói quá trình tính toán dễ dàng sử dụng Định nghĩa hàm Khai báo hàm Tên hàm Các tham số của hàm Kiểu trả về của hàm Một phương thức để đóng gói quá trình tính toán dễ dàng sử dụng Định nghĩa hàm Khai báo hàm Tên hàm Các tham số của hàm Kiểu trả về của hàm Định nghĩa hàm Các lệnh Sử dụng hàm Gọi hàm Tên hàm ( ) Các đối số Nhận kết quả trả về của hàm Chương 4 Ví Dụ Về Hàm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 int Power(int base, unsigned int exponent) { int result = 1; for (int i = 0; i Phạm Vi Toàn Cục – Cục Bộ Phạm vi toàn cục Được định nghĩa ở phạm vi chương trình Phạm vi cục bộ Được định nghĩa ở phạm vi khối hay hàm Toán tử phạm vi :: int xyz = 1; // xyz là toàn cục void Foo (int xyz) // xyz là cục bộ cho thân của Foo { if (xyz > 0) { double xyz =2; // xyz là cục bộ cho khối này cout Biến Tự Động – Thanh Ghi Biến tự động được xác định hoàn toàn tự động Ví dụ: int auto sum; Biến thanh ghi được lưu trữ trong thanh ghi để tăng hiệu xuất của chương trình Ví dụ: for (register int i = 0; i Hàm Nội Tuyến – Đệ Qui Sử dụng hàm Thuận lợi: chương trình dễ đọc, tăng khả năng sử dụng lại, tránh các hiệu ứng phụ Bất lợi: tốn chi phí cho việc gọi hàm Giải pháp: định nghĩa hàm là nội tuyến (inline) Đệ qui Một hàm gọi chính nó inline int Abs (int n) { return n > 0 ? n : -n; } int Factorial (unsigned int n) { return n == 0 ? 1 : n * Factorial(n-1); } Chương 4 Đối Số Mặc Định - Hàng Lệnh Đối số mặc định bỏ bớt đi gánh nặng phải chỉ định các giá trị của đối số cho tất cả các tham số hàm Đối số hàng lệnh Có thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnh được tạo ra sẵn cho một chương trình C++ thông qua hàm main Ví dụ: int main (int argc, const char* argv[]); Chương 4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN